Bruker store summer på lyngbrenning

Bildet er tatt av Andrea Bohl fra Pixabay

Statsforvalteren i Rogaland melder at Miljødirektoratet har fått utarbeidet et skriftlig materiale som forteller hvordan beiting og avsviing av lynghei på kysten kan gjennomføres.

Miljødirektoratet har tidligere engasjert Liv Guri Velle (Møreforskning) og Pål Thorvaldsen (Nibio) til å utarbeidet nye brosjyrer med veiledning og informasjon om beiting og lyngsviing i kystlynghei.

– annonse artikkel –

Statsforvalteren i Rogaland melder at kystlynghei er en åpen og heipreget naturtype som finnes langs kysten der klimaet er fuktig og mildt. Norge har de nordligste kystlyngheiene i verden, og har utviklet seg gjennom langvarig beiting, lyngsviing, lyngslått eller i kombinasjon.

Nord til Lofoten

Kulturlandskapet strakk seg tidligere i et smalt belte langs kysten av Atlanterhavet, fra Lofoten i nord, til Portugal i sør. Utbredelsen i Europa anses nå for å være redusert med 90 prosent. I dag er kystlynghei vurdert som sterkt truet (EN) i norsk rødliste for naturtyper (2018). De største truslene for kystlynghei i dag er gjengroing, som følge av opphør eller endret bruk, utbygging langs kysten og etablering av fremmede arter. I Rogaland har trolig tapet vært størst på grunn av oppdyrking og oppgjødsling.

Høyt antall husdyr

Ifølge Statsforvalteren er Rogaland det fylket i Norge med størst andel kartlagt kystlynghei. Dette henger sammen med et høyt antall husdyr på utmarksbeite, samtidig som brennetradisjonen til en viss grad holdes ved like. Blant annet har Rogaland godt etablerte brennelag i fylket.  Det er nødvendig å utvikle og gjennomføre særskilte forvaltnings- og bevaringstiltak for å sikre naturtypen på lang sikt.

Store summer

Det er i all hovedsak jordbruket som har formet dette landskapet, med tilhørende verdier, og bøndene har derfor en helt sentral rolle. Kystlynghei har et stort biologisk mangfold, som bare kan ivaretas dersom områdene holdes i hevd og skjøttes aktivt av menneske og husdyr. Derfor gis det årlig store summer tilskudd til skjøtsel av kystlynghei både i landbruket og i miljøforvaltningen, for å støtte bønder og andre drivere av kystlynghei med det viktige arbeidet.

De nye brosjyrene kan lastes ned fra hjemmesiden til Statsforvalteren i Rogaland.

– annonse nede –