søndag, juli 3, 2022
No menu items!
More

  Gir plass til nye former for friluftsliv

  friluft telt vann hytte
  Foto: Wikipedia
  – annonse top –

  Gjennom en ny handlingsplan for friluftsliv gir regjeringen plass til nye former for friluftsliv, som terrengsykling, kiting og klatring i utmark.

  Regjeringen har vedtatt en ny handlingsplan for friluftsliv. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak og føringer, og omfatter både ivaretakelse og utvikling av arealer og motivering til friluftsliv, i følge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

  Regjeringen vil gi et løft for ferdselsårene i friluftslivet, og vil i 2019 starte et eget prosjekt, med formål å fremme et nettverk turstier i kommunene. Et viktig mål med prosjektet er at alle merkede stier og løyper skal legges inn i Nasjonal database for tur- og friluftslivsruter.

  – annonse inline –

  Regulerer friluftsliv

  Regjeringen vil forenkle lovverket som regulerer friluftsliv, slik at det legges bedre til rette for nye friluftsformer, som for eksempel terrengsykling, kiting og klatring i utmark. Regjeringen tar sikte på å gjøre endringer i friluftsloven, slik at det gis en generell adgang til ikke-motorisert ferdsel i utmark. I dag lister friluftsloven opp hvilke ferdselsformer som kan utøves etter allemannsretten. Men med den nye endringen, som kan tre i kraft neste år, vil alle former for friluftsliv i utgangspunktet være lov. På denne måten sørger regjeringen for en oppdatert friluftslivspolitikk, der det åpnes det opp for nye friluftslivsformer.

  Penger til kommunene

  Ordningen med at staten gir penger til kommuner og friluftsråd for at de kan kjøpe viktige friluftsområder har eksistert i 60 år. Det har resultert i at over 2000 områder er varig sikret til friluftsliv. Regjeringen vil nå foreta en gjennomgang av ordningen. Målet med gjennomgangen er å vurdere om statlig sikring av friluftslivsområder hensiktsmessig for å ivareta friluftslivsområder.

  Barn og unge

  Regjeringen vil også se nærmere på hvilke friluftslivstiltak for barn og unge som fungerer best, i barnehage, skole og skolefritidsordning. Det er mange typer aktivitetstilbud for barn og unge, og regjeringen vil undersøke nærmere hvilken type aktivitetstilbud som fungerer best og videreutvikle disse.

  Hyttebygging i fjellområder

  I mange fjellområder, særlig de som ligger i nærmest de største byene, er det mye bygging av hytter. Regjeringen har satt i gang med å få bedre kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn av hyttebyggingen i fjellområdene. Regjeringen vil innhente mer kunnskap om problemstillingen, og deretter ta stilling til om det skal utarbeides en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene. Regjeringen vil også vurdere å gi penger til fylkeskommunene, for å stimulere til regionale planer for fjellområder med stort utbyggingspress.

  – annonse bottom –