– annonse top –

Miljødirektoratet har besluttet merking og mulig flytting av genetisk viktig ulv i Engerdal for å hindre lisensfelling av ulven og skade på tamrein.

Miljødirektoratet fikk fredag 8. november informasjon fra Rovdata om at det er registrert DNA fra en genetisk viktig ulvehann immigrert fra Finnland/Russland.

– annonse inline –

Prøven var samlet 2. november i området Kvitvola i Engerdal kommune, heter det i en melding fra Miljødirektoratet som vi gjengir her:

Forvaltningsmerke ulven

Ettersom lisensfellingsperioden starter 1. desember, har Miljødirektoratet i dag gitt vårt feltapparat Statens naturoppsyn i oppdrag å forvaltningsmerke ulven.

– Norske og svenske myndigheter har inngått en avtale om å ta vare på genetisk verdifulle ulver. Klima- og miljødepartementet har flyttet oppstart av lisensfellingsperioden nettopp for å unngå felling av slike ulver. Vi vurderer det slik at forvaltningsmerking av ulven i dette tilfellet kan bidra til å forhindre felling av denne ulven, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Skadefellingstillatelse trukket

Det er gjort sporobservasjoner av ulv og funnet tamrein drept av ulv innenfor reinbeitedistriktet Svahken Sijte etter at DNA-prøven ble samlet inn.

Det er sannsynlig at det er den genetisk viktige ulven, men det kan også være et annet individ som nå oppholder seg i Svahken.

Fylkesmannen ga tidligere i høst skadefellingstillatelse på en ulv i dette området. Denne ble trukket tilbake da resultatene fra DNA-prøvene forelå.

Kan bli aktuelt å flytte ulven

For å hindre etablering av ulv innenfor de sørsamiske tamreinområdene og unngå skade på tamrein, kan det bli aktuelt å flytte ulven.

– Under merkingen vil vi få mer informasjon om den fortsatt utgjør en skaderisiko, slik at flytting kan være nødvendig. Flytting vil også kreve at vi finner et egnet område å flytte ulven til. Det må vi vurdere nærmere de kommende dagene, sier Knut Morten Vangen.

Krevende operasjon

Merkeforsøkene vil starte så snart det er egnede vær- og føreforhold. Forholdene ser utfordrende ut denne uken. Dette vil vurderes fortløpende.

I første omgang prioriteres områdene nord for ulvesonen, med fokus på områdene til Svahken Sijte.

– Korte dager og utfordrende sporingsforhold gjør dette til et krevende oppdrag. Vi kan ikke være sikre på å finne riktig individ. Vi er restriktive til å merke og flytte dyr, men i dette tilfellet ser det ut til å være den beste løsningen, sier Vangen.

Det kan bli aktuelt med merking av flere dyr, dersom det er flere i området, og det viser seg at ulv som er merket, ikke er det genetisk verdifulle individet.

Bruker helikopter og snøskuter

Ved gjennomføring av merkeforsøkene vil det bli benyttet helikopter og snøskuter.

Etter lov om statlig naturoppsyn har SNO rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver.

Merking av ulv der formålet er å ivareta forvaltningsmessige formål, faller utenfor virkeområdet til forskrift om forsøk med dyr, og krever derfor ikke forhåndsgodkjenning.

– annonse bottom –