Gaupebestanden satt 12 år tilbake

gaupe
Gaupe. Foto: Istock
– annonse top –

Bestanden av gaupe i Norge er slått tilbake til samme antall som for 12 år siden. Rovdata har beregnet at det i vinter ble påvist 52 familiegrupper av gaupe i landet. Det er en nedgang på 14 prosent fra i fjor. Allerede før jakta startet i vinter, var bestanden under bestandsmålet på landsbasis. Vi må tilbake til 2004 for å finne et år med færre påviste familiegrupper.

Nedgangen i år kommer etter en oppgang i bestanden på sju familiegrupper i fjor, til 60,5 familiegrupper på landsbasis, sammenlignet med året før. Det kan dermed se ut til at reduksjonen i antall familegrupper fra toppåret 2009 fortsetter, melder Rovdata.

«under det nasjonale bestandsmålet»

– Vi ser at gaupebestanden i år ligger under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe på landsbasis for fjerde året på rad. 52 påviste familiegrupper i 2016 er 20 prosent under det vedtatte målet av Stortinget om hvor stor bestanden av gaupe skal være i Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata. 52 familiegrupper tilsvarer en bestand på omkring 310 dyr i landet.

– annonse inline –

Nedgangen størst i Sør-Norge
Den største nedgangen i antall familiegrupper er påvist i Sør-Norge. Dette gjelder spesielt rovviltregion 2; som er Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold, samt region 3; som er Oppland og region 4; som består av Oslo, Akershus og Østfold.

– Det er i vinter påvist til sammen 13 færre familiegrupper av gaupe i disse områdene, sammenlignet med fjoråret. Unntaket i Sør-Norge ser ut til å være region 5, som er Hedmark. I dette fylket har det vært en tydelig økning på fem familiegrupper til i år, sier Kindberg.

Under bestandsmålet
I rovviltregion 6 i Midt-Norge, som består av Møre og Romsdal og begge trøndelagsfylkene, ble det i vinter påvist to og en halv færre familiegrupper enn året før. Dette er den eneste regionen som i inneværende år er over bestandsmålet. I Nord-Norge var det totalt sett en økning på to familiegrupper til i år, om vi ser på region 7 Nordland og region 8 Troms og Finnmark samlet sett.

– Hvis vi imidlertid ser på snittet for de tre siste årene ligger både region 2, 3 og 6 over bestandsmålet. Snittet er viktig for overlevering av myndighet til de regionale rovviltnemdene, sier Kindberg.

Variasjoner i gaupebestanden mellom år kan blant annet skyldes jakt, tilfeldige variasjoner i andelen hunngauper som får fram unger de enkelte år, og at overvåkingen ikke har fanget opp alle familiegruppene i områdene.

Beregner familiegrupper
Overvåkingen av gaupe er fokusert på registrering av familiegrupper over hele landet. Ei familiegruppe av gaupe består av ei hunngaupe i følge med en eller flere årsunger, og blir hvert år registrert gjennom sporinger på snø, synsobservasjoner og registreringer av døde unger.

Det er en betydelig lokal medvirkning i arbeidet, blant annet fra Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF). De fleste registreringer blir i all hovedsak gjort av publikum lokalt og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), som gjør en feltkontroll.

– Ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner beregnes antall familiegrupper i landet før jakt ved hjelp av såkalte avstandsregler og kategorier av byttedyrtetthet. Disse er basert på kjente forflytningsavstander og størrelse på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia, forklarer Kindberg.

Holder seg trolig stabil
Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid, ved hjelp av en prognosemodell.

– Ut fra antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr (≥ 1 år) og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være omkring 54 familiegrupper før jakt på landsbasis i 2017. Dette tyder på at antallet vil ligge omtrent på samme nivå som inneværende år, sier Kindberg.

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.

  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.

  • Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.

  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.

  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.

  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.

  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs), som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

Kilde: Rovdata

– annonse bottom –