– annonse top –

Det går «rett vest» med mange av sjøfuglbestandene på den nordlige halvkule.

Det melder Norsk institutt for naturforskning (NINA), som siterer en amerikansk kilde. Det eneste som vil hjelpe er å sikre fuglene tilgang på mat. Klimaendringer, økt fiske og mer forurensning truer tilværelsen for mange arter og varsler om større endringer i de marine økosystemene, skriver NINA.

- artikkel innside -

Det hevdes at økonystemene er under press fra klimaendringer og annen påvirkning som vi mennesker er årsaken til. Endringene er størst på den nordlige halvkule. Raskere oppvarming av landmassene bidrar til raskere oppvarming enn lengre sør, hvor de store havmassene bidar til å bremse oppvarmingen.

NINA viser til en ny, global studie i tidsskrifte Science. Det har havforskere satt sammen data fra overvåking av hekkesuksessen til 66 arter fra alle verdenshjørner. Rapporten strekker seg flere tiår tilbake i tid. De mener å dokumentere en skjevfordeling mellom nordlig og sørlig halvkule. Dette påvirker også sjøfuglenes evne til å få flyvedyktige unger.

– Våre funn illustrerer tydelig sjøfuglenes rolle som økosystemindikatorer, og understreker behovet for forvaltningstiltak som reduserer effekten av klimaendringer og den samlede belastningen på de marine økosystemene verden over, sier William Sydeman, førsteforfatter og vitenskapelig leder av Farallon Institute i California.

Det er spesielt blant fiskespisende sjøfugl på den nordlige halvkule at mange arter har dårligere mattilgang.

– Sjøfugler responderer raskt på endringer i miljøet de lever i. Ved å overvåke hekkesuksess kan vi fange opp viktige endringer i de marine miljøene som det ellers er vanskelig å måle direkte, sier Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker i NINA. Han har i en halv mannsalder forsket på lundefugl på Røst.

NINA skriver følgende: Økt kunnskap gir mulighet til å tilpasse forvaltningen av fiskeressursene i et mer helhetlig perspektiv for å bedre matfatet for sjøfugl og andre organismer som er prisgitt produksjonene i våre kystnære økosystemer. Kommersielle fiskerier som fangster på bestander av små stimfisk, eller arter som gir opphav til slike, konkurrerer i stor grad om de samme begrensede ressursene som sjøfugl. Å regulere fiskeriene i tid og rom for å ivareta hensyn til sjøfugl kan være en effektiv strategi for å bøte på situasjonen for sjøfugl i nordområdene og for den marine miljøtilstanden generelt.

Bruk vår kilde-lenke under for å lese hele saken på NINAs hjemmesider.

– artikkel nede –
KildeNINA: Sjøfuglene roper varsko