Fuglevernere vil stoppe fem godkjente vindkraftprosjekter

Illustrasjonsfoto: Pixabay
– annonse top –

Norsk ornitologisk forening (NOF) vil stoppe fem vindkraftprosjekter som allerede er godkjent av norske myndigheter.

Det melder NOF på egne hjemmesider, som mener at det ikke bare er nødvendig å bremse framtidig utbygging av vindkraft, men også stoppe vindkraftanlegg som allerede er godkjent.

– annonse inline –

Foreningen viser til at de har gått igjennom internasjonale områder, og mener at en rekke av dem er berørt av vindkraftkonsesjoner.

– Dette følger vi opp både med norske myndigheter og med Bernkonvensjonens myndigheter, som begge har ansvaret for dette nettverket av naturperler som skal bevares for ettertiden, skriver foreningen.

De mener at disse vindkraftanleggene bygges på tross av Bernkonvensjonens tidligere anbefalinger:

  • Andmyran vindkraftverk beslaglegger ikke bare naturareal av stor verdi, men er også i konflikt med flere tilgrensende verneområder av internasjonal betydning.
  • Havsul I og konflikter med eksistensgrunnlaget for fuglefjellet på Runde, også dette en sak av definitivt internasjonal betydning.
  • Haram Krafts konsesjon for Haramsfjellet, omsluttet av verneområder på tre av fire sider, og med verneområde innen relativt kort avstand også på fjerde side. Konsesjonsområdet befinner seg videre midt i noe av det mest konsentrerte fugletrekket langs norskekysten, i et område av stor betydning for overvintrende kyst- og sjøfugl.
  • Bremangerlandet vindpark AS og konsesjonen til å bygge og drive Bremangerlandet vindkraftverk. Nye fugletrekkgranskinger med radar viser at det i løpet av høsten passerer et par millioner trekkfugler over planområdet. Ved Guleslettene vindkraftverk finnes en lignende situasjon.
  • Skorveheia ved Flekkefjord er i konflikt med både hubro og et veldokumentert rovfugltrekk, et av mange anlegg som er konsesjonsgitt i trekkleia for rovfugler mellom Lista og Høg-Jæren.

– Så lenge det ikke er iverksatt tiltak for konsesjonsgitte vindkraftverk som representerer en akutt trussel mot særlig verdifulle naturområder, er det fremdeles mulig å revurdere sakene. I Norge blir det gitt tidsavgrenset konsesjon for vindkraftverk i forhold til byggestart og idriftsettelse. Det burde gi et godt utgangspunkt for å trekke tilbake konsesjoner som er gitt på mangelfullt og sviktende kunnskapsgrunnlag, melder NOF, ført i pennen av naturvernrådgiver Martin Eggen og havørnkjenneren Alv Ottar Folkestad.

De påpeker for øvrig at de siste rapporter om global miljøstatus graderer bestandsnedgang og tap eller fare for tap av arter som følge av arealforbruk som den største trusselen og den viktigste utfordringen globalt.

– Etter NOFs syn er dette sterkt gjeldende også i vårt land. Derfor ber vi på det sterkeste om at energimyndighetene tar en full gjennomgang av den trusselen som en rekke konsesjonsgitte og planlagte vindkraftverk representerer for norsk natur. Den beste måten å starte på, er å ta fatt i de enkeltsakene som nå ligger på bordet for avgjørelser om forlenging av konsesjon, i høringsfase eller under klagebehandling. Flere av disse er etter NOFs oppfatning utillatelige, sett i forhold til nasjonale miljømål og prioriteringer, og i forhold til konvensjoner og avtaler Norge har forpliktet seg til internasjonalt.

– annonse bottom –