Frykter mikroplast gjennom landbruksgjødsel

Bildet er tatt av Myriam Zilles fra Pixabay
– annonse top –

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV frykter at plastpartikler og mikroplast skal forurense vann og vassdrag.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har nå svart på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (Sv) om å framskynde endring av gjødselforskrifta for å sette grenser for forurensning av gjødsel med små plastpartikler/mikroplast.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har stilt følgende spørsmål til skriftlig svar: «Vil ministeren ta initiativ til å framskynde en endring av gjødselforskrifta for å sette grenser for forurensning av gjødsel med små plastpartikler/mikroplast?»

– annonse inline –

Og slik at ministeren svart:

«Plast i gjødsel er ikke ønskelig. Jeg er enig i at plast i jord/miljø bør vies større oppmerksomhet slik at en hindrer innblanding tidlig i verdikjeden.

Det trengs imidlertid mer forskningsbasert kunnskap om effekter av plast i vekstmedium og betydningen for fôr- og mattrygghet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet og miljø (VKM) publiserte i 2019 en risikovurdering på grunnlag av tilgjengelig litteratur. VKMs konklusjon var at mikroplast finnes i alle deler av miljøet og i mat, men at den vitenskapelige kvaliteten på kunnskapen er for dårlig til å kunne si noe sikkert om hvilke følger mikroplast har for miljø og for helse i Norge.

Med dagens regelverk skal plast og annen forurensing som glass og metallbiter større enn fire millimeter, ikke utgjøre mer enn fem gram per kg tørrstoff i gjødselvarer. Nasjonalt gjødselregelverk er under revisjon. Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet har i den sammenheng foreslått å innføre et tilleggskrav til maksimalt innhold av plast.

Fra 2023 er det foreslått at mengden urenheter i form av plast, større enn 2 millimeter, skal være lavere enn 2,5 gram per kilogram tørrstoff. Bakgrunnen for overgangsperioden er at det er behov for utvikling av teknologi både hos produsenter av gjødselvare og på analysesiden før det er mulig å gjøre regelverket strengere. Overgangsperioden er kortere enn hva man finner i EUs vedtatte regelverk. De vil først innføre det samme kravet til plast i 2026, dette på grunn av utfordringene rundt innsamling og behandling av råvarer.

Jeg ser i dag ikke grunnlag for å innføre strengere krav enn det fagdirektoratene har anbefalt.»

– annonse bottom –