Fraråder bygging på gamle deponier

Deponiet på Grønmo har vært Oslo kommunes hoveddeponi fra 1969 til 2007. Foto: Oslo kommune
– annonse top –

Miljødirektoratet fraråder at det bygges på gamle avfallsdeponier.

Det gjelder ikke bare der det planlegges nye bygninger, men også der mennesker oppholder seg og på nedlagte deponier som kan legge helseskadelige gasser. Det bør heller ikke bygges i randsonen til nedlagte avfallsdeponier, er anbefalingen fra Miljødirektoratet til kommuner som vurderer å utnytte arealene der det tidligere har vært deponi. Denne anbefalingen og begrunnelsen for den støttes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som Miljødirektoratet har hatt tett kontakt med i arbeidet.

– annonse inline –

Gamle deponier ble ofte anlagt i sentrale områder som i dag kan være attraktive for utbygging. Det er økt interesse i kommunene for å ta i bruk disse arealene. På bakgrunn av dette har Miljødirektoratet, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD), laget tydeligere veiledning til kommunene om bygging på nedlagte deponier.

– Vi håper denne veilederen blir et nyttig verktøy for kommuner og fylkesmenn slik at de kan ta gode og riktige valg når de skal bestemme hva arealene i kommunen skal brukes til, sier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Veiledningen tar først og fremst for seg deponier hvor det har vært deponert et betydelig volum biologisk nedbrytbart avfall, for eksempel husholdningsavfall eller trevirke. I slike deponier kan det dannes helse– og miljøskadelig gass. I tillegg kan det forekomme setninger i grunnen fordi det deponerte materialet brytes ned og pakker seg over tid.

– annonse bottom –