– annonse top –

WWF Verdens naturfond anker til lagmannsretten samtidig som lisensjakta på ulv startet.

WWF tapte rettsaken i Oslo Tingrett, men har anket søksmålet mot Klima- og miljødepartememntet til Borgarting lagmannsrett. Rettssaken startet mandag 2. desember og er planlagt avsluttet fredag 6. desember.

– annonse inline –

WWF mener at norsk rovdyrforvaltning er lovstridig. Selv om ulven er truet i Norge, tillates omfattende jakt. Påstanden i rettsapparatet er at den norske forvaltningen av rovdyr er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. WWF begrunner søksmålet med at ulven er kritisk truet i Norge, samtidig som norske myndigheter i flere år har åpnet for om fattende lisensjakt.

Ulven får kun etablere seg innenfor en ulvesone som utgjør i underkant av fem prosent av Norges areal. Det har ført til store konflikter. Utenfor sonen blir det raskt innvilget fellingstillatelse på ulv som befinner seg på feil side av den usynlige grensen, skriver WWF på sine egne hjemmesider.

Ulv i Norge er i tillegg truet av innavl. Årsaken er blant annet at lisensjakten fører til at ulver som kunne bedret den genetiske sammensetningen i bestanden, skytes ut. Ulovlig jakt utgjør også en alvorlig trussel.

Norsk forvaltning ulovlig

Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen setter de overordnede rammebetingelsene for forvaltning av arter og uttak av vilt, herunder rovvilt, i Norge. Det klare utgangspunktet er at ulv er totalfredet og oppført på den norske rødlisten over arter som er kritisk truet, og med eksterm høy risiko for å dø ut. 

Ulv står dessuten i en særstilling som oppført i liste II til Bernkonvensjonen som igjen stiller særskilt strenge krav til beskyttelse av arten og dens leveområder. Lovverket åpner, slik WWF ser det, kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv.

– annonse bottom –