Forsvarsministeren beklager ødeleggelser i naturreservat

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen beklager de skadene som har oppstått i forbindelse med utbyggingen på Evnes flystasjon. Foto: Ole Sverre Haugli, Forsvaret
– annonse top –

– Det er svært beklagelig at Forsvarsbygg, i forbindelse med gjennomføring av prosjektet som etablerer perimetersikring på basen, ikke har klart å ivareta miljøhensynene på en tilfredsstillende måte og gjort skader på et naturreservat.

Det sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på et spørsmål fra stortingsrepresentant Willfred Nordlund i Senterpartiet. Nordlund stilte ministeren følgende spørsmål:

«Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg er anmeldt av Kommunaldepartementet ved Fylkesmannen i Nordland. Hvordan ser forsvarsministeren på at Forsvarsbygg som han har ansvar for, og som er en av Norges største eiendomsaktører, ikke klarer å ivareta miljøhensyn ved utbygging på Evenes, selv om disse utbyggingene foregår etter utdatert reguleringsplan (1992) som skal oppdateres i regi av Kommunaldepartementet og Forsvarsdepartementet?»

– annonse inline –

Forsvarsministeren sier videre i sitt svar til Nordlund at viktigheten av å ivareta disse verdiene er beskrevet i Forsvarsbyggs planer, men planene er ikke godt nok fulgt opp under gjennomføringen av prosjektet. Jeg har bedt Forsvarsbygg gjennomgå sine rutiner på området og iverksette korrektive tiltak for å unngå lignende tilfeller i fremtiden.

Bakke-Jenser sier for øvrig dette i sitt svar til stortingsrepresentanten:

«Forsvarsbygg har hatt en tett dialog med Fylkesmannen i Nordland knyttet til utarbeidelsen av ny statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes, hvor blant annet hensynene til Nautå naturreservat generelt og perimetersikringen langs Svanevatnet spesielt, har vært viktige tema. Fylkesmannen i Nordland har i hele prosessen påpekt at dette er et internasjonalt viktig verneområde med store naturverdier.

Selv om Forsvarsbygg formelt bygger etter reguleringsplanen fra 1992 blir de nye bestemmelsene i den statlige reguleringsplanen innarbeidet i byggeprosjektene som gjennomføres på Evenes. For å sikre ivaretakelse av naturverdiene rundt flystasjonen/lufthavnen er det i reguleringsplanen innarbeidet hensynssoner mot de vernede arealene og viktige naturverdier. I tillegg er det stilt rekkefølgekrav i planbestemmelsene om å utarbeide en overordnet miljøoppfølgingsplan for utbyggingen av flystasjonen/lufthavnen med tilhørende tiltaksplaner for hvert enkelt byggeprosjekt. Miljøoppfølgingsplanen har vært inkludert i høringsprosessen til den statlige reguleringsplanen.

I miljøoppfølgingsplanen for Evenes er det vektlagt at det må utøves stor aktsomhet ved kjøring og graving slik at områder med verdifulle naturtyper ikke blir skadet. Videre er det presisert at det ikke er lov å grave i eller gjennomføre tiltak i verneområder uten søknad og dispensasjon fra Fylkesmannen. Videre skal sårbare og verdifulle naturtypelokaliteter som ligger i eller ved utbyggingsområder søkes bevart. Vegetasjon som ikke skal berøres skal merkes/skjermes slik at den ikke skades i anleggsfasen av utbyggingen.»

– annonse bottom –