fredag, juli 1, 2022
No menu items!
More

  Forsøpling og mikroplast i havet opp i stortingsmelding

  spekkhogger
  Spekkhogger ved Island. Foto: Kjell-Arne Fagerheim | Havforskningsinstituttet
  – annonse top –

  En stortingsmelding tar nå for seg blant annet miljøtilstanden med særlig vekt på forsøpling og mikroplast, verdiskaping fra havbaserte næringer og tiltak for bærekraftig bruk.

  Det går fram av en pressemelding fra Regjeringen Solberg. Miljøtilstanden i Norskehavet er vurdert som god. Hovedkildene til forurensning er langtransportert forurensning via hav- og luftstrømmer. I tillegg er det utfordringer blant annet knyttet til forsuring av havet, marin forsøpling og nedgang i flere sjøfuglbestander. Foto: Pixabay

  Arbeidet med stortingsmeldingen bekrefter at miljøtilstanden i Norskehavet i hovedsak er god og at vi på en god måte balanserer næringsvirksomhet til havs med miljøhensyn. Det er viktig når vi skal videreutvikle våre havnæringer i tråd med regjeringens havstrategi.

  – annonse inline –

  Meldingen gir en gjennomgang av arealbruk og arealforvaltning i Norskehavet.

  Plastavfall og mikroplast

  – For første gang benytter vi en stortingsmelding til å gi en bred gjennomgang av status og utfordringer for plastavfall og mikroplast i norske havområder, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

  – Vi foreslår også en rekke tiltak for styrket opprydding, kunnskapsoppbygging og tiltak mot forsøpling fra sjøbaserte kilder, sier han.

  Trenger kunnskap

  Forvaltningsplanen – Meld. St. 35 (2016-1017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet – gir også en særlig omtale av miljøforholdene i dyphavsområdene i Norskehavet. Særpregede miljøforhold, med blant annet varme oppkommer på havbunnen, gir levested for organismer med ekstreme egenskaper. Her forventes det også rike forekomster av metaller.

  – De spesielle miljøforholdene i dyphavet er opphav til både en særegen natur og til mikroorganismer og biomolekyler som er interessante for industriell og medisinsk bruk. Dette er miljøverdier vi trenger mer kunnskap om, sier Vidar Helgesen.

  Forsuring av havet

  Miljøtilstanden i Norskehavet er vurdert som god. Hovedkildene til forurensning i forvaltningsplanområdet er langtransportert forurensning via hav- og luftstrømmer. I tillegg er det utfordringer knyttet til konsekvenser av klimaendringer og forsuring av havet, marin forsøpling og nedgang i flere sjøfuglbestander. Disse utfordringene er adressert i meldingen.

  Systemet med forvaltningsplaner

  Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i havområdene og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanene er derfor et verktøy for både å tilrettelegge for verdiskaping og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i havområdene.

  Meldingen er i hovedsak basert på faglig grunnlag utarbeidet av Faglig forum for norske havområder og Overvåkingsgruppen.

  – annonse bottom –