Forskere etterlyser trafikkdrepte rever

rev nina nilu
Foto © Morten Kråbøl/NINA.
– annonse top –

Som et ledd i undersøkelser knyttet til miljøbelastning på dyr i store byer, ber forskerne publikum om å melde fra om trafikkdrepte rever i Oslo.

Det er forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) som nå ber Oslo-folk om hjelp. Dersom du har observert trafikkdrept innenfor ring 3 i Oslo, nærmere bestemt Store Ringvei, ønsker forskerne kontakt.

– annonse inline –

– Vi undersøker omfanget av miljøgifter i norske byer. Som et ledd i dette prosjektet samler vi inn prøver fra rødrever som har levd sitt liv i Oslo sentrum, sier Nina E. Eide, seniorforsker i NINA.

Er Oslo-reven giftigere?
Hvor mange rødrever som lever sitt liv innenfor Oslos bykjerne har ikke forskerne gode tall på, men sannsynligvis er det langt flere enn man skulle tro. Få rovdyr er så tilpasningsdyktige som den allestedsnærværende rødreven. Med unntak av Island har rødreven erobret det meste av Europa, for ikke å si kloden. Du kan like gjerne treffe en rev i New York som på Dovrefjell, i følge forskerne.

Rødreven er nemlig en utpreget generalist, eller alteter, som spiser det den kommer over. Fra mus og rotter, egg og fugler, frosk, insekter og slakteavfall etter hjorteviltjakta – til nedfallsfrukt, korn og søppel.

– Rev i byen livnærer seg sannsynligvis av et bredere spekter av byttedyr en rødrev i skogen. I tillegg spiser de trolig mer matrester funnet i søppel og avfall. Ved å analysere organer fra slik rev kan vi få verdifull informasjon om eventuelle opphopninger av miljøgifter i bymiljøet som kan ha konsekvenser også for oss mennesker, forklarer Eide.

Forskerne har tidligere undersøkt sju rever fra Oslo, og resultatene bekrefter hypotesen.

– Vi fant gjennomgående høyere konsentrasjon av miljøgifter og tungmetaller i rever som lever i Oslo sammenliknet med referanseområdene, forteller Eide.

For å undersøke om funnene er representative for Oslo trenger forskerne prøver fra flere rever. Videre innsamling vil også gi kunnskap om eventuelle endringer i nivå av miljøgifter over tid.

Fra meitemark til spurvehauk
Analysene er en del av et større prosjekt som måler nivåer og opphoping av miljøgifter i næringskjeder i urbane økosystemer, det vil si tett befolkede områder. Prosjektet ble startet opp i 2013, målet er å opprette en permanent overvåking av miljøgifter i utvalgte arter i urbane og landlige miljøer i ulike områder i Norge.

Miljøgifter er kjemikalier som er generelt lite nedbrytbare i naturen, og som ofte hopes opp i næringskjedene. For å undersøke om mengden miljøgifter øker fra byttedyr til rovdyr tar forskerne prøver av hvert ledd i en næringskjede. Fra jord, via meitemark og gråtrost til spurvehauken og rødreven på toppen av næringskjeden.

– Dataene vi samler inn vil gi oss et grunnlag for å vurdere eventuell fare for helse og miljø, og identifisere behov for regulering av kjemikalier, opplyser Torgeir Nygård, prosjektansvarlig ved NINA.

– annonse bottom –