Foreslår ti nye nasjonalparker

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Foto: Geir Mogen, Buckethaus

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet ønsker å opprette ti nye nasjonalparker. Hun sender nå forslaget over til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn for politisk behandling.

Mange hadde kanskje trodd at det var nok av nasjonalparker i Norge, men det er det altså ikke. Forslaget som Miljødirektoratet fremmet onsdag, er kanskje det største løftet for vern av norsk natur vi har sett på lang tid. Miøljødirektoratet vil opprette seks nye nasjonalparker ved omkjøring fra landskapsvernområde, utvide åtte eksisterende nasjonalparker og etablere fire helt nye områder nasjonalpark eller landskapsvernområde.

– annonse artikkel –

Viss aksept

– For at vi skal foreslå nye nasjonalparker må det være en viss aksept i kommunene som er berørt. God dialog med kommunene er også helt avgjørende for eventuell videre prosess, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro. Hun har derfor unnlatt å ta med noen verneområder som ellers kunne blitt med i denne vernerunden, men fordi motstanden er for stor, er disse områdene ikke med.

Stortingsmelding

Arbeidet er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen om naturmangfold fra 2016, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet. Gjennom å verne nye områder skal en prøve å fylle manglene i dagens nettverk av verneområder, mener direktoratet, som mener at det er viktig å få med natur landet har vernet for lite av, områder med trua natur, arealer som bedrer sammenhengen i nettverket av verneområder og arealer som gjør verneområdene bedre rustet til å håndtere klimaendringer.

Dialogmøter

Miljødirektoratet gjennomførte i februar og mars fem digitale regionale møter hvor alle 77 berørte kommuner var invitert. De fleste kommune var representert og det ble også gjennomført et eget møte med Sametinget.

– Det er lagt stor vekt på kommentarene fra de berørte kommunene, sier miljødirektør Hambro.– Vi foreslår med bakgrunn i dette at planene for fire nye områder bør kunne utredes videre med tanke på nasjonalpark eller landskapsvernområde, mens planene for fem andre nye områder stilles i bero til det eventuelt foreligger større lokalpolitisk støtte til forslagene.

Kaldere områder

Områdene som er foreslått for vern eller utvidelse av vern øker dekningen av områder med lave temperaturer, særlig om sommeren. Relativt kalde områder, særlig i fjellområder, kan vise seg å være spesielt viktige for robusthet mot klimaendringer da en gjennomsnittlig temperaturøkning kan føre til at mange arter trekker nordover og oppover for å finne passende klimaforhold.

Nettverket av verneområder

Generelt vil vern av de foreslåtte områdene styrke nettverket av verneområder og sammenhengen mellom dem. Det gir bedre muligheter for å finne gode leveområder for mange arter. Vern av de aktuelle områdene vil særlig bedre sammenhengen mellom verneområder i innlandet i Sør-Norge.

– annonse nede –