Foreslår å verne 16 skogområder

Bildet er tatt av tlinjala fra Pixabay

Statsforvalteren i Trøndelag tilrår i alt elleve nye og utvidelse av fem eksisterende skogområder for vern.

– annonse artikkel –

Tilrådningen som Statsforvalteren i Trøndelag har sendt Miljødirektoratet omfatter 22,3 km² nytt verneareal, hvorav 8,3 km² er produktiv skog og 14,8 km² er totalt skogareal. Dette utgjør 0,08 % av skogarealet, herunder 0,08 % av produktiv skog i fylket.

De fleste områdene er private areal som grunneierne selv tilbyr i form av frivillig vern. Det er noe areal på kommunal eiendom.

Verneforslaget var på høring i perioden 16.04 – 22.06. 2021. Etter høringsrunden foreslås det noen justeringer og tilpasninger i areal, kart og forskrifter for noen av områdene, i følge en melding fra Statsforvalteren i Trøndelag.

13 av områdene ligger innenfor ulike reinbeitedistrikt, og det har derfor vært dialog med reinbeitedistrikt i prosessen. Områdene dekker opp skogtyper som bl.a. boreal regnskog, edellauvskog, boreal lauvskog, bekkekløft, kalkskog, andre rike skogtyper, noe sumpskog og svært gammel skog under naturlig dynamikk, heter det.

Områdene som Statsforvalteren foreslår å verne er:

Nr.OmrådeAreal/nytt areal daaKommune
1Folldalen og Lonskogen,  utv.2428Høylandet
2Julesstraumen123Lierne
3Fokktuva857Namsos
4Storhøla230Namsos
5Heivika41Namsos
6Migan  og  Korsbekken4404Namsos
7Engan og Liabogen3029Namsos
8Storvikskogen82Namsos
9Storvatnet og Gøllaustjønna,utvidelse og sammenslåing3404Namsos
Flatanger
10Krokvatnet2921Flatanger
11Vuddudalen, utvidelse23Levanger
12Nordstifjellet774Åfjord
13Drættvika296Indre Fosen
14Stavåa og Skauma, utvidelse Rennebu
15Gråura, utvidelse1565Oppdal (og Sunndal)
16Vinjlia1704Heim

I forhold til høringsforslaget ettersendes tilrådning for områder i Meråker i Stjørdal. Det gjelder områdene Lunkholmen, Reinåbølet, Meådalen og Hesthølmelan, hvor noen avklaringer gjenstår.

– annonse nede –