Fjellrev skal settes ut på nye steder

Foto: NiNA
– annonse top –

Miljødirektoratet er bekymret for fjellrevens utvikling i nord. Nå skal det settes ut fjellrev i Troms.

Overvåkingenn av fjellrev på landsbasis viser at bestanden stadig øker i Sør- og Midt-Norge. Den kritiske situasjonen for fjellreven i nord, håpet direktoratet å kunne gjøre noe med.

– annonse inline –

– I sør ser vi vekst i bestandene og mer utveksling av individer mellom områdene. Lengst nord er imidlertid de fleste bestandene fortsatt kritisk små. Får vi til samme positive utvikling i nord, kan vi på sikt knytte den skandinaviske bestanden sammen med den betydelig større bestanden i Russland, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Ifølge direktoratets opplysninger viser årets overvåking at det er totalt er 450 voksne fjellrever i Skandinavia. I Norge ble det i 2020 dokumentert 43 fjellrevkull, fra Varangerhalvøya i nord til Hardangervidda i sør. På svensk side ble dokumentert 36 kull. Bestanden fortsetter å vokse, selv om antall kull varierer noe fra år til år.

Vil sette ut valper i Reisa sør

Situasjonen i store deler av Nord-Norge er imidlertid kritisk. Nord for Saltfjellet er det svært lite aktivitet. Det er kun omkring 30 fjellrever her, i spredte bestander med få rever. Flere av bestandene ligger langs grensen til Sverige og Finland. Situasjonen er ikke bedre på den andre siden av grensene, selv om det også gjøres tiltak i våre naboland, skriver direktoratet på sine hjemmesider:

«Utsetting av valper på Varangerhalvøya i 2018, 2019 og 2020 har bidratt til en positiv utvikling der. I sommer ble det funnet 5 hi med valper, det høyeste tallet siden systematisk overvåking startet i 2001. Nå vil Miljødirektoratet også sette ut valper i området Reisa sør i Troms og Finnmark.

– Mellom Reisadalen og Skibotndalen finner vi et gode leveområder for fjellrev med eksisterende fjellrevhi. Tilgangen på smågnagere i 2021 ser noe lysere ut her enn andre steder vi har vurdert for utsetting. Vi finner også små gjenværende bestander i flere av fjellområdene rundt slik at det kan være mulig med utveksling av individer mellom områder, sier Hambro.

Fjellreven er en art som kan vandre langt, men på sin vandring må den treffe på andre fjellrever i egnede fjellområder for at den skal etablere seg ved et hi og få valper, og dermed bidra til vekst i bestanden. Noen av fjellrevene satt ut på Varangerhalvøya har vandret blant annet vestover i Finnmark og sørover helt til Saltfjellet, og inn i Russland og Finland.

Overraskende bra i sør

For Sør- og Midt-Norge er årets overvåkingsrapport hyggeligere lesning.

– 2020 var egentlig et overraskende bra år, tatt i betraktning at det var lite lemen og andre smågnagere i de fleste områder. Støtteforingen er nok viktig for at fjellreven får fram valper også i år med dårligere tilgang på smågnagere, sier Hambro.

Både totalbestanden av fjellrev og mange av delbestandene av fjellrev deler vi med Sverige. Det har vært en kraftig økning i bestanden de siste 10-15 år, en periode med intensive bevaringstiltak.

Samarbeidet med Sverige og Finland om bevaringstiltak og overvåking er svært viktig. Effekten av å sette ut valper i grenseområder blir større når man også har støtteforing og tiltak på svensk og finsk side. Felles innsats blir viktig også framover.

– Målet er at fjellrevbestandene kan være levedyktig uten tiltak. Vi håper derfor på samme positive utvikling i nord, som vi har sett i sør, sier Hambro.»

– annonse bottom –