– Feil å legge jaktbare viltarter til landbruksdepartementet

Martin Eggen er naturvernrådgiver i Norsk ornitologisk forening. Foto: Jon Olav Larsen
– annonse top –

– I januar 2018 kunngjorde regjeringen at forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser skulle flyttes fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Dermed ble 50 år med helhetlig ansvar for naturforvaltning under Klima- og miljødepretementet og Miljødirektoratet brutt. Norsk ornitologisk forening mener forsatt at dette var en helt feil beslutnig.

– annonse inline –

Det skriver naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening (NOF) på organisasjonens egen hjemmesider.

– Nå før sommeren meddelte regjeringen at det skal settes i gang et arbeid som skal ende opp i en ny og såkalt «modernisert» viltlov. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) ble vedtatt 29. mai 1981. Med vilt menes viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr, og loven gjør seg derfor gjeldende for et bredt spekter av naturmangfold. Den er nå nærmere 40 år gammel og fremstår som fragmentert og udatert, også fordi sentrale paragrafer er overført til naturmangfoldloven fra 2009.  At LMD får en sentral rolle i å gjennomføre endringer i loven, kan være dårlig nytt for dyre- og fuglelivets interesser. Departementet er et næringsdepartement, og risikoen er selvsagt at økologiske prinsipper havner i skyggen av økonomiske gevinster som følger av økt beskatning av naturen. Riktignok skal også KLD følge opp lovarbeidet.

– Etter at jeg fikk hovedansvaret for viltloven og forvaltningen av de høstbare viltartene, har jeg virkelig fått øynene opp for hvilken fantastisk ressurs viltet og høsting av naturens overskudd representerer, kommenterte landbruks- og matminister Olaug Bollestad i anledning startskuddet for endringer i viltloven, refererer Eggen.

– NOF var blant organisasjonene som har deltatt i en muntlig høring om viltloven, og vi har også sendt skriftlige innspill. Senere vil det bli en ordinær høring om lovforslaget. For oss er det selvsagt viktig at viltloven sikrer alt vilt som loven omfavner på en god måte. Brukere av naturen er en svært sammensatt gruppe, må også reflekteres i viltloven. Stillhet, et mangfoldig dyre- og fugleliv og vakker natur er i dag like verdsatte verdier som f.eks. jaktutbytte, skriver han.

NOF mener at lovens formålsparagraf om å beholde naturens produktivitet og artsrikdom fortsatt må være et bærende element. Å beholde dagens fredningsprinsipp (at alt vilt er fredet dersom ikke annet følger av lov eller forskrift), samt ynglingstidsfredning (fugler og dyr inkludert hi og reir er beskyttet i hekketiden), er to bærende prinsipp i dagens lov som må videreføres, mener organisasjonen.

– Å få stanset jakten på rødlistede arter, utfase bruken av blyammunisjon og redusere jakten i verneområder er andre viktige kampsaker for NOF. Vi mener også at ordningen med skuddpremie på naturlig tilhørende arter må opphøre, heter det.

– annonse bottom –