Får jakte på reinsdyr som eies av virksomheter

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay Illustrasjonsfoto.
– annonse top –

Regjeringen har bestemt at det er blitt lov å jakte på rein som eies av virksomheter.

Ifølge en kongelig resolusjon fastsatt den 31. januar 2020 er det med hjemmel i dyrevelferdsloven blitt tillatt å jakte på reinsdyr som eies av virksomheter. Dette har skjedd etter at Landsbruks- og matdepartementet har fremmet forslaget.

– annonse inline –

I «Forskrift om jakt på reinsdyr som eies» går det fram at jakt på reinsdyr som er eiet av virksomheter og som driver i tråd med konsesjon gitt av departementet, har blitt lovlig.

Dette gjelder reinsdyr som ikke utgjør en del av villreinstammene, og som har gått fritak fra merkeplikten etter reindriftsloven.

I forskriften går det fram at jakta skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte i tråd med dyrevelferdsloven.

I forskriften heter det:

«Jakt skal utøves på slik måte at dyr ikke utsettes for unødige lidelser. Herunder må følgende vilkår være oppfylt:

1)Utøver av jakt må ha fylt 18 år, ha bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjakt i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 5, § 8 og § 18,
2)Dersom konsesjonshaver ønsker å tillate opplæringsjakt, må vilkårene i § 6 i den samme forskriften oppfylles, og
3)Bruk av våpen og ammunisjon må skje i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 15 og § 16.

Under jakten skal følgende dokumentasjon medbringes: Gyldig våpenkort og dokumentasjon for bestått jegerprøve og skyteprøve for storvilt.

Jegere har plikt til å la seg kontrollere av politi, Statens naturoppsyn, Mattilsynet og representanter for konsesjonshaver.

Ved skadeskyting av rein gjelder bestemmelsene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27 og § 28 så langt de passer.»

Mattilsynet skal føre tilsyn med denne nye jakta, og kan fatte nødvendige enkeltvedtak. Dyrevelferdsloven bestemmelse om overtredelse gjelder:

«Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven eller vedtak gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

Grov overtredelse straffes med fengsel inntil 3 år. Ved vurdering av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger, og graden av utvist skyld.»

– annonse bottom –