Får jakte kystsel i naturreservat

Bildet er tatt av skeeze fra Pixabay Illustrasjonsfoto.
– annonse top –

Fylkesmannen i Nordland har gitt en jeger dispensasjon for jakt på kystsel, i et naturreservat i Andøy kommune i Nordland fylke.

Fylkesmannen avgjorde søknaden samme dag som Tom Johnny Schaug på Dverberg i Andøy leverte søknaden, den 29. januar 2020. Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet.

– annonse inline –

I vedtaket går det fram at tillatelsen er gjort med henvisning til verneforskriften for Skogvoll naturreservat. Dispensasjonen gjelder for jakt av kystsel i reservatet i perioden 2. januar til 15. mars og 1. august til 1. september. Tillatelsen gjelder i tre år, fra 2020 til 2022.

Jegeren kan felle steinkobbe, ringsel og grønlandssel. Han får ikke jakte nærmere enn én kilometer fra Skarvklakkan utenfor, hvor havsule og skarv hekker.

– Vi ber deg generelt unngå unødig forstyrrelse av det sårbare fuglelivet. Vi ber deg også ta hensyn til turisttrafikken i området, og viser til viltlovens bestemmelser om sikkerhet og utøvelse av jakt som påligger jegeren. Vi ber om årlig rapport innen 1. desember om utfallet av seljakta. Rapporten må inneholde antall felte dyr, identifisering av selart og hvor i reservatet hvert individ er felt. Det må innhentes tillatelse fra grunneier for jakt innenfor reservatet, skriver underdirektør Mia Marthinus Husdal hos Fylkesmannen i Nordland i sin tillatelse.

Statens naturoppsyn har godkjent søknaden.

I sin begrunnelse for å tillate seljakt i naturresevatet, konkluderer Fylkesmannen i Nordland slik:

«Forvaltningsmyndigheten har gjennom verneforskriften anledning til å gi dispensasjon til jakt på sel i Skogvoll naturreservat.

Hele Skogvoll naturreservat har svært stor betydning for fugl, og spesielt for våtmarksfugl. Deler av verneområdet benyttes både under trekk og som overvintringsområde.

På grunn av hensyn til hekkende sjøfugl som starter å etablere seg tidlig på våren begrenses jaktperioden for sel til 15. mars hver vår. Den jaktbare perioden blir derfor noe kortere enn det som står i forskriften for å sikre fuglelivet i en sårbar periode på våren. Forkortelsen av jakttiden på høsten fra 1.8 til 1.9 skyldes hensyn til mytende andefugler og betydningen av Skogvollbukta som et viktig rasteområde under høsttrekket.

Jakt på kystsel i Skogvoll naturreservat er ikke i strid med formålet med vernet, dersom jakta gjennomføres i henhold til de vilkår som er gitt i dispensasjonen.»

– annonse bottom –