Færre søknader om rovvilterstatning

Foto: Statens naturoppsyn
– annonse top –

For andre år på rad er det en klar nedgang både i antall søknader om rovvilterstatning knyttet til antall sau og lam som er tapt på beite.

Fristen for å søke erstatning for husdyr tapt til rovvilt gikk ut 1. november, og de foreløpige tallene viser at det er en klar nedgang i antall søknader, fra omtrent 1700 søknader i 2014 til omtrent 1400 i 2015, en nedgang på 18 prosent. Fortsatt kommer det inn søknader fra noen etternølere, men det forventes ingen vesentlig økning av tallene i dagene framover, melder Miljødirektoratet.

Søknadene er ennå ikke behandlet. Foreløpig har direktoratet kun totaloversikt over samlede tap uavhengig av tapsårsak. Søkerne skal føre opp informasjon om alle tap på beite i søknaden om rovvilterstatning. Miljøverndirektoratet har ikke oversikt over tap fra bønder som ikke har søkt rovvilterstatning.

– annonse inline –

Tallene viser at de som har søkt om erstatning samlet har tapt i underkant av 8.000 voksne og 32 500 lam i 2015. Dette er en nedgang på henholdsvis 3 prosent og 13 prosent. Den positive nedgangen i antallet tapte dyr gjelder for de aller fleste fylkene.

Særlig er det en markert nedgang i Buskerud, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I Nord-Trøndelag ser man for 2015 en økning i tap av både voksne og lam. Det skyldes trolig at det har vært en høyere aktivitet fra bjørn sammenlignet med 2014, som for Nord-Trøndelag var et år med relativt begrensede bjørneskader. Fortsatt er Oppland det fylket som har flest erstatningssøknader, men også i Oppland er lammetapet redusert fra 2014 til 2015. Der er det jerv som er den viktigste årsaken til rovviltskade.

Fylkesmannen skal nå behandle søknadene om erstatning for tap til rovvilt. Det vil foreligge en samlet oversikt over resultatet av Fylkesmannens behandling rundt nyttår.

– annonse bottom –