Er dette marine området et kulturlandskap i jordbruket?

røst kulturlandskap
Foto: Toril Austvik/ Fylkesmannen i Nordland
– annonse top –

Fylkesmannen mener at dette kystmiljøet kvalifiserer til å være et utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Røst i Nordland er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Røst er et øylandskap i Lofoten og inneholder både biologiske og kulturhistoriske verdier. Dagens jordbruk viderefører en del av historien om fiskerbonden, som drev både jordbruk og fiske, melder Fylkesmannen i Nordland.

– annonse inline –

Området omfatter foreløpig hele kommunen med både selve Røstlandet og øyene utenfor. Etter at melkeproduksjonen ble nedlagt i 1970, er sauehold eneste landbruksproduksjon, foruten potetdyrking i liten skala, i følge Fylkesmannen.

– Kulturlandskapene er av nasjonal verdi, og denne ordningen bidrar til å ta vare på områdene i mange år framover. Et aktivt jordbruk med god utnytting av beiteressurser og lokalt engasjement, er nødvendig for å ta vare på natur- og kulturverdier. Verdiskaping basert på kulturlandskapets verdier er også et viktig satsingsområde for denne ordningen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Røstlandet

Beitegrunnlaget på øyene utenfor Røstlandet har alltid vært en grunnleggende betingelse for landbruket på Røst. Det drives fortsatt øybeite, en krevende driftsform som innebærer frakt av dyr mellom øyer og mindre holmer. Dagens jordbruk viderefører en del av historien om fiskerbonden. Røstøyan landskapsvernområde og flere naturreservater ligger innenfor området, i følge en pressemelding fra Landsbruks- og matdepartementet.

Særpreg

Det viktigste biologiske særpreget til Røst er de rike fuglefjellene med beita fugle-enger. Den gjensidige påvirkningen mellom fugl, vegetasjon og beitelandskap er særegen. Andre trua naturtyper i området er naturbeitemark, slåttemark, strandeng og lynghei.

– FNs globale bærekraftsmål sier at vi skal styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv og sette i verk tiltak for å stanse tap av naturmangfoldet. Med den økte satsingen vi nå har fått, vil man oppnå at landskap langs kysten, ved fjorden, i innlandet og på fjellet, blir tatt vare på. Jeg er dessuten også opptatt av at tiltak i disse landskapene kommer insekt og pollinerande arter til gode, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kulturhistorie

I området finnes en rekke bygninger med kulturhistorisk verdi: skolestue, kirke, bolighus, fjøs, naust og brygger. Det er blant annet registrert gårdshauger, nausttufter og andre sjøhus, gravhauger og steinalderboplasser. Et stort antall steingjerder finnes i landskapet.

Utvikling av saueholdet

Sentralt satsingsområde er sikring og videreutvikling av saueholdet. Konkret tiltaksplan utarbeides i nært samarbeid med grunneiere og drivere når statusen som utvalgt kulturlandskap i jordbruket er avklart. Aktuelle tiltak er istandsetting av bygninger og andre kulturminner og skjøtsel og restaurering av naturtyper.

– annonse bottom –