Enklere å bygge ned natur med Solberg

Arild Gjertsen, nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foto: NJFF.
Dagens regjering har de siste åtte årene systematisk lagt til rette for å gjøre det enklere å bygge i sårbar natur langs kysten, i fjellet og i skogen. At naturen taper terreng vil til slutt slå tilbake på oss alle.
Det melder Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) i en pressemelding, fordi mener det pågår en naturkrise, hvor den største trusselen mot artsmangfoldet er ødeleggelse og nedbygging av natur. I gjennomgangen av partiprogrammene til styringspartiene, mener NJFF at det dessverre ikke er noe som tyder på at naturkrisen er noe som bekymrer dem nevneverdig.

En dramatisk utvikling
– I ly av klimakrisen, utspiller det seg en parallell krise som ingen av regjeringsalternativene vil prate om, sier Arild Gjertsen, nestleder i NJFF i pressemeldingen.

– Det er en dramatisk situasjon vi står oppe i. Flere dyre-, fugle- og insektarter har forsvunnet de siste tiårene, og nå står til og med Norges nasjonalskatter villreinen og villaksen i fare for å havne på rødlista som utrydningstruede arter. Hovedårsaken er at politikerne tillater at vi mennesker gnager oss mer og mer inn på villaksens og villreinens leveområder, mener han.

Det handler om hyttelandsbyer, oppdrettsvirksomhet, kraftverk og infrastruktur. I søken etter økonomisk vekst og arbeidsplasser, tillater kommunene stadig enkeltinngrep som hver for seg kan synes små, men som i sum er svært ødeleggende.

Bit-for-bit
– Problemet er nettopp en slik bit-for-bit-nedbygging. Styringssignalene fra regjeringen til kommunene sier at det skal legges stor vekt på kommunenes skjønn når det gjelder deres vurderinger av ivaretakelse av natur. De har samtidig strammet inn på mulighetene til å fremme innsigelser fra statlige og regionale myndigheter når disse vurderer at nasjonale og vesentlige regionale interesser ikke ivaretas av kommunene, mener Gjertsen.

– Da vil den negative utviklingen bare fortsette. NJFFs gjennomgang av partiprogrammene viser at hverken Høyre, Arbeiderpartiet eller Senterpartiet ønsker å stramme inn på dette. Naturen kan fort bli den store taperen i dette valget, uansett hvem som vinner regjeringskontorene. Det er trist for oss alle, sier han.
– annonse nede –