Kan innføre ekstraordinær båndtvang

Foto: Wolfgang Zimmel fra Pixabay
– annonse top –

Dersom der er store mengder snø i et område med ville dyr, kan kommunen innføre ekstraordinær båndtvang.

Det opplyser Statsforvalteren i Innlandet, som viser til at en kommune etter hundeloven § 6 bokstav f, kan vedta forskrift om båndtvang under ekstraordinære forhold for å beskytte viltet.

– annonse artikkel –

Ekstraordinære forhold kan for eksempel være store snømengder. Bestemmelser om slik båndtvang kan bare gis i de områder av kommunen hvor viltet har sitt leveområde og hvor det er behov for beskyttelse.

Ekstra beskyttelse

Dette betyr at kommunen skal vurdere hvilke arter og områder som trenger ekstra beskyttelse og ikke ta med områder som brukes av arter som er godt tilpasset snømengdene. Forskriftene skal opphøre straks forholdene tilsier det. En generell båndtvang for hele kommunen uten nærmere vurderinger er det med andre ord ikke hjemmel for å vedta.

Statsforvaltere opplyser at kommunene skal følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel VII. Det er imidlertid mulighet til å gjøre unntak for forhåndsvarsling og høring i spesielle tilfeller, for eksempel dersom forhåndsvarsling ikke er praktisk gjennomførbart.

Hundeloven

Forarbeidene til hundeloven nevner som eksempel at det haster med forskrift om ekstraordinær båndtvang, slik at det ikke er tid til å avvente uttalelse fra interesserte organer og organisasjoner.

Det er likevel viktig at kommunene foretar en utredning og sørger for at saken er godt opplyst før vedtak treffes. Kommunens vedtak om ekstraordinær båndtvang etter § 6 bokstav f kan påklages til Statsforvalteren.

Ordlyden i hundeloven § 9 bokstav f om unntak fra båndtvang er uklar. Det er derfor viktig at kommunene uttrykkelig presiserer om den ekstraordinære båndtvangen også gjelder for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver.

– annonse nede –