Dreper 2.900 av disse under garnfisket

Foto: Pixabay
– annonse top –

Førstkommende tirsdag går fristen ut for å komme med innspill til Fiskeridirektoratet for å redusere bifangst av sjøpattedyr.

Fiskeridiraktoratet har tidligere sendt ut en høring om tiltak for å redusere bifangst av sjøpattdyr. Høringen gjelder fiske med garn i Vestfjorden i perioden nyttår og ut april.

– annonse inline –

Havforskningsinstituttet har beregnet at det årlig tas anslagsvis 2 900 niser som bifangst i garnfisket langs kysten vår. Dette innebærer et for høyt nivå på bifangst av niser i henhold til USAs regelverk. For å unngå mulige importrestriksjoner til USA er det nødvendig å redusere bifangsten av sjøpattedyr.  

Havforskningsinstituttet har siden høsten 2018 benyttet kystreferanseflåten til å gjennomføre forsøk med såkalte akustiske alarmer/ skremmeinnretninger (pingere) i garnfiske etter torsk og breiflabb. Både Havforskningsinstituttets forsøk og erfaringer fra forsøk i andre land viser at bifangst av nise i garnfiske reduseres med 70 til 100 prosent ved bruk av akustiskere pingere.

Fiskeridirektoratet har derfor sendt ut en høring med forslag til tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr. Fristen for innspill til Fiskeridirektoratet er 8. september.

Fiskeridirektoratet har publisert hele høringsdokumentet.

– annonse bottom –