– annonse top –

Dette sa statsminister Erna Solbergs i en tale ved overleveringen av Equinors planer for utbygging og drift av havvindparken Hywind Tampen hos Equinor på Fornebu, 11. oktober 2019.

«Kjære alle sammen!

I dag skrives nok et kapittel i historien om Norge som energinasjon og som havnasjon. Hywind Tampen blir den første havvindparken i Norge, og ligger an til å bli den største flytendevindparken i verden.

– annonse inline –

Dette er et levende eksempel på hvordan den kompetansebasen vi har bygget opp i olje- og gassnæringen også kan utnyttes i nye industridisipliner.

La meg gi de syv oljeselskapene som står bak prosjektet – med Equinor som operatør – honnør for det arbeidet som er lagt ned over flere år.

Som så mye annet på norsk sokkel er Hywind Tampen nybrottsarbeid.

  • Snorre og Gullfaks vil bli de første oljeplattformene i verden som forsynes med kraft fra en flytende
  • Vindparken vil erstatte om lag 30 prosent av dagens gasskraftforsyning med vindkraft, og dermed kutte utslippene fra Snorre og Gullfaks med rundt 200 000 tonn CO2 per år.
  • Og ikke minst, dette er et stort og viktig steg i utviklingen av flytende havvindteknologi.

Både Norge og verden vil trenge mer fornybar kraft i den store omstillingen vi skal gjennom.

Flytende havvind kan bli en viktig energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder.

Dette er et energiområde som regjeringen har forventinger til i framtiden, og der norske kompetansemiljøer har forutsetninger for å ta nye store steg.

Samtidig er det en vei å gå før slike prosjekter er lønnsomme.

Havvind vil kunne bidra til jobber, industriell utvikling og verdiskaping i Norge.

Det handler altså om teknologiutvikling og om å redusere kostnadene for flytende havvind.

Et av hovedmålene for regjeringen er å legge til rette for en lønnsom utbygging av fornybar energi.

Sammenlignet med vindkraft på land er dette en betraktelig dyrere teknologi.

Da blir et viktig mål med dette arbeidet å få ned kostnadene.

Norge råder over havareal som er mer enn seks ganger så stort som vårt landareal.

Og er det mange brukere av havet.

Havvindparker vil medføre at ikke ubetydelige areal i mange år ikke kan brukes til for eksempel tråling.

Her vil det være avveininger mellom næringer som vi som politikere må ta.

Å legge til rette for sameksistensen mellom ulike næringer er et grunnleggende prinsipp for Norge som havnasjon, og det skal det fortsatt være.

Det betyr ikke at det alltid er mulig å få på plass løsninger som gjør at alle er fornøyd.

Men vi skal ha gode prosesser, få alle relevante forhold belyst og søke avbøtende tiltak der det er mulig.

Regjeringen legger til rette for lønnsomt å utnytte mulighetene som vindressursene på havet gir oss.

Og jeg mener vi er på rett vei:  

  • Vi har foreslått å åpne to områder for havvind, for å få mer kunnskap, for å redusere kostnader og for å redusere arealkonflikter.
  • Vi har ordninger som fungerer, og som støtter opp under forskning, teknologiutvikling og internasjonalisering.
  • Og ikke minst ved å satse på Enova, som bidrar til finansieringen av viktige demonstrasjonsprosjekter som dette.

Vi skal legge til rette, men først og fremst er det dere, næringslivet vårt, som skal fortsette den gode jobben dere gjør.

En jobb som på mange måter når en milepæl i dag med overrekkelsen av denne planen for utbygging og drift av Hywind Tampen.

Sammen skal vi utvikle havnasjonen og energinasjonen fremover.

Gratulerer med dagen!»

– annonse bottom –