– annonse top –

Fylkesmannen i Innlandet har avslått en søknad om droneflyging i Åkersvika naturreservat ved Hamar.

– Fylkesmannen gir Fjeldberg foto ved Bjørnar Fjeldberg avslag på søknad med drone i Akersvika naturreservat. Dette begrunnes med at droneflyvning medfører økt forstyrrelse i et sårbart område for sjeldne, sårbare og truede fuglearter, heter det i avslaget.

Avslaget er gitt i medhold av paragraf 48 i lov om forvaltningen av naturens mangfold (naturmanngfoldloven) fordi det omsøkte tiltaket strider mot vernevedtakets formål og samtidig kan påvirke verneverdiene nevneverdig.

– annonse inline –

I den aktuelle saken mener Fylkesmannen i Innlandet at droneflyvning for privat interesse er uheldig. En eventuell dispensasjon kan skape presedens i andre områder, mener Fylkesmannen.

– Dette mener Fylkesmannen er problematisk, siden dette tiltaket potensielt vil føre til nevneverdige konsekvensene for naturverdiene.

Det er for øvrig bygget ny motorvei gjennom området, der det har kommet to nye kjørefelter, slik at det nå vil være til sammen fire kjørefelter gjennom Åkersvika.

– annonse bottom –