– Dagens lovverk beskytter ikke rovfuglene

Foto: Ferdinando Sacchetti, Wikimedia Commons
– annonse top –

– Dommen en klar indikasjon på at dagens lovverk ikke beskytter rovfuglene i Norge godt nok.

Det skriver naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening på egne hjemmesider.

– Det haster å endre paragrafen om nødrett i naturmangfoldloven. En jeger i Telemark ble på tampen av fjoråret nok en gang frikjent for å ha skutt havørn, opplagt basert på manglende faglig forståelse av situasjonen. Likevel er dommen en klar indikasjon på at dagens lovverk ikke beskytter rovfuglene i Norge godt nok. NOF følger opp saken overfor Bernkonvensjonen og norske myndigheter.

– annonse inline –

Naturvernrådgiveren viser til at Klima- og miljødepartementet i fjor høst gjennomførte en høring om rovviltforvaltningen i Norge. Endringer i naturmangfoldlovens bestemmelse om nødrett var én av flere forslag til endringer, og som organisasjonen har påpekt.

Skutt i Fyresdal

Bakgrunnen er at en havørn ble skutt i Fyresdal i Telemark i 2017. En jeger som sto tiltalt både i tingretten og lagmannsretten, ble sist frikjent i desember. Det er foreløpig ikke kjent om påtalemakten vil anke frifinnelsesdommen.

Eggen påpeker at det i retten, slik han ser det, har vært en manglende forståelse i situasjonen der jegeren feiltolket situasjonen med havørn i nærheten av sau.

– De to avgitte dommene er dessverre en klar indikasjon på at dagens lovverk ikke beskytter rovfuglene i Norge etter forpliktelsene i Bernkonvensjonen. Dommen skaper presedens for nødvergetolkning. Nettopp derfor er det nødvendig at myndighetene så raskt som overhodet mulig får på plass et lovverk i tråd med innspillene fra NOF. At Klima- og miljødepartementet i høringsnotatet er klare på betydningen av et lovverk i samsvarer med Bernkonvensjonen er positivt. En presisering om at avlivingen må være helt nødvendig, altså at man gjeninnsetter ordet «påkrevd», er nå planlagt, skriver Eggen.

Norsk ornitologisk forening er dessuten bekymret for en bestemmelse i nødvergebestemmelsene. De mener at lovteksten «under direkte angrep» må endres til «umiddelbart forestående angrep».

– Her åpnes det for et vidt spekter av situasjoner der man gjennom å vise til egen forståelse av en mulig skadesituasjon kan avlive rovvilt, og/eller domstolene må vurdere hvor aktuelt et faktisk angrep var i det spesielle tilfellet. I Bernkonvensjonens artikkel ni legges det vekt på at dreping kun kan skje når det er nødvendig på grunn av betydningsfulle allmenne interesser, og det ikke finnes andre tilfredstillende løsninger.

Foreningen forventer og krever at departementet nå sørger for et hensiktsmessig lovverk, slik at saken kan avsluttes i Bernkonvensjonen. NOF melder at de vil forfølge saken helt til de får gjennomslag for dette.

– annonse bottom –