Betydelig økning til grønn omstilling og hurtigladere

Snart 10 prosent elbiler på norske veier Nyhet | Dato: 16.01.2020 I løpet av kort tid vil én av ti personbiler på norske veier være rene elbiler. Det er en viktig milepæl på veien mot en halvering av utslippene fra transportsektoren innen 2030. Det er Norsk elbilforening som har beregnet at i løpet av de neste månedene vil én av ti personbiler på norske veier være rene elbiler. – Andelen elbiler har vokst fra mindre enn én prosent til ti prosent på under ti år, takket være regjeringens elbilpolitikk. Det betyr mindre klimagassutslipp og bedre luftkvalitet i byer og tettsteder. Den neste store milepælen er at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være nullutslippskjøretøy. Det målet skal vi også nå, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). I fjor var 42 prosent av alle nye personbiler som ble solgt, elbiler. Det var mer enn salget av alle nye bensin- og dieselbiler til sammen. – Det er gledelig å se at en kombinasjon av avgifts- og bruksfordeler gjør at Norge er verdensledende når det gjelder antall elbiler i forhold til folketall. Vår ambisiøse politikk virker, og med stadig forbedret teknikk og rekkevidde har jeg stor tro på enda mer elbilsalg i Norge de kommende årene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Dersom det bare selges nullutslippspersonbiler fra 2025, vil rundt halvparten av personbilparken kunne være nullutslippskjøretøy i 2030. – Veksten i elbiler har gått fortere enn vi forventet for bare et par år siden. Norge viser hvor raskt det grønne skiftet i transporten kan gå hvis politikerne legger til rette for det. Målet er at flere land nå vil følge etter, sier Elvestuen. Også Stortingets mål fra 2012 om at nye personbiler innen 2020 skulle ha et gjennomsnittlig utslipp på maksimalt 85 gram CO2 per kilometer, ble nådd tre år før tiden.

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 300 millioner kroner i 2022 til Klima- og energifondet. Det skal styrke Enovas aktivitet rettet mot grønn omstilling i næringslivet og støtte til etablering av hurtigladere for elbiler.

– Vi vil gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger og legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 100 millioner kroner gjennom Enova til å støtte etablering av hurtigladere for elbiler, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– annonse artikkel –

Regjeringen legger opp til at utbyggingen av ladeinfrastruktur i utgangspunktet skal være markedsdrevet. I noen situasjoner vil det imidlertid også være behov for offentlig støtte. Dette gjelder særlig der hvor markedsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for kommersielle aktører å investere, sier departementet i en pressemelding.

Det er i dag en rekke kommuner hvor innbyggerne ikke har tilstrekkelig tilgang til hurtigladeinfrastruktur. Enova skal bidra til etablering av hurtigladere som legger til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet. Enova har lang erfaring med å støtte utbygging av ladeinfrastruktur. Det vil i tråd med den overordnede styringen av Enova være opp til dem å innrette støtten basert på deres erfaringer og faglige vurderinger.

Grønn teknologi

– Vi skal gjennom en stor omstilling som krever en enorm innsats. Gjennom Enova bidrar staten med risikoavlastning til aktører som utvikler og tar i bruk nye løsninger som bygger opp under den nødvendige grønne omstillingen i næringslivet. Regjeringen foreslår å styrke denne aktiviteten med 200 mill. kroner i 2022, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Gjennom å støtte opp under senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon bidrar Enova til utslippsreduksjoner og grønn teknologiutvikling innen områder som industri, grønn skipsfart, hydrogen, utslippsfri landtransport og infrastruktur for nullutslippsdrivstoff. Den foreslåtte bevilgningen på 200 millioner kroner vil gjøre det mulig for Enova å øke innsatsen mot disse områdene.

Avtale

Midlene skal ellers forvaltes i samsvar med målene og føringene i styringsavtalen mellom Enova og Klima- og miljødepartementet. Tilleggsavtalen utformes i tråd med den overordnede styringen av Enova hvor de er gitt betydelig faglig frihet og fleksibilitet til å utforme ordninger og gi tilsagn til prosjekter slik at midlene utnyttes mest mulig effektivt. Denne faglige friheten og fleksibiliteten gjør det mulig for Enova å støtte prosjekter og sektorer der mulighetene til å påvirke utviklingen er størst.

– annonse nede –