Beskytter truet natur i nordnorsk landskap

Foto: Fylkesmannen i Nordland
– annonse top –

Gjennom en tilskuddsordning for truede arter har Fylkesmannen i Nordland tildelt midler til en rekke grunneiere og andre som skjøtter verdifulle lokaliteter med truet natur i kulturlandskapet.

I år er det blant annet innvilget søknader om slått på mer enn 60 verdifulle slåttemarker, fra Vega i sør til Hadsel i nord i Nordland. På lista over skjøtselstiltak står også beite og lyngbrenning i kystlynghei.

Både kystlynghei og slåttemark er utvalgte naturtyper. I naturmangfoldloven er det mulighet for å gi noen naturtyper en status som «utvalgt naturtype». Naturtyper med status som utvalgt skal tas særlig hensyn til. Det er også opprettet en tilskuddsordning som skal bidra til at verdiene i utvalgte og andre trua naturtyper blir ivaretatt. I Nordland er det gitt tilskudd til skjøtsel av verdifulle lokaliteter med utvalgte naturtyper i flere år.

– annonse inline –

I tillegg til pågående skjøtsel skal det i år kartlegges og utarbeides skjøtselsplaner for flere lokaliteter med truet natur i kulturlandskapet. Erfarne naturtypekartleggere avgrenser viktige naturtyper i felt og kommer med skjøtselsanbefalinger for de ulike arealene i samråd med grunneier. Slik kan vi oppnå en målretta og god skjøtsel for å ivareta naturtypene i kulturlandskapet med det tilhørende artsmangfoldet, opplyses det fra Fylkesmannen i Nordland.

– annonse bottom –