Ber kommunene motarbeide skadefelling

Av <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Sgbeer" title="User:Sgbeer">Sgbeer</a> – <span class="int-own-work" lang="nb">Eget verk</span>, CC BY-SA 4.0, Lenke

Organisasjonen NOAH oppfordrer i et brev til landets kommuner om å unngå tillatelser til skadefelling.

NOAH mener at skadefellinger skaper store og omfattende dyretragedier hvert år. Dyreunger hensettes i hjelpeløs tilstand og overlates til å dø av sult eller bli lettere utsatt for farer når foreldredyr avlives. Nå ber NOAH kommunene om å forhindre skadefellinger og jobbe for økt toleranse for alle ville dyr.

– annonse artikkel –

Skadefelling vil si at noen får tillatelse til å ta livet av dyr som «gjør vesentlig økonomisk skade», i en ellers fredet yngletid. Skadefellinger påfører dyr store lidelser, og er ofte også ineffektivt i forhold til å hindre «skade», mener NOAH. Ved å avlive enkeltdyr gjør man ikke området mindre attraktivt for nye dyr, og resultatet blir ofte rutinemessig drap av dyr i fredningstid. Miljødirektoratet har bekreftet overfor NOAH at slik rutinemessig skadefelling, er forbudt etter den nye viltforskriften. 

– Dyr har rutinemessig blitt avlivet midt i yngletiden, kun fordi de utfører normal adferd og næringssøk – som f.eks. gjess som beiter på en åker. Dette er ingen løsning, men fører til tragedier for dyr. Vi trenger økt toleranse for ville dyr. Vil man beskytte eiendom, finnes det en rekke tiltak som har bevist større effekt enn å ta livet av dyr. Med dette brevet ber vi kommunene oppfordre til ikke-letale løsninger, og øke respekten for ville dyr i yngletiden. Man må heller ikke glemme at mange dyr i norsk natur er enten rødlistet eller i nedgang. Vi har en naturkrise som naturligvis også rammer norske dyr, og FN påpeker at jakt og fangst er den nest største årsaken til nedgang for arter. Skadefelling midt i yngletiden er i dette perspektivet en unødig belastning på ville dyr, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Et nytt vilkår for skadefelling som Miljødirektoratet legger vekt på i Viltforskriften (2020) er at skadefellingen «er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen». Miljødirektoratet bekrefter overfor NOAH at dette betyr at det ikke kan gis tillatelse til felling av f. eks. et bestemt antall beitende gjess. Det er viktig at kommunene sikrer at informasjon om regelverket når ut til de tilfeller av skadefelling som ikke krever kommunens tillatelse. Miljødirektoratet sier også at det blir utvidet adgang til å flytte i stedet for å avlive vilt som «gjør skade».

– Vi oppfordrer kommunene til å drive opplysningsarbeid for å øke respekten for de ville dyrene generelt, for eksempel med informasjon om hvordan man skal opptre ovenfor ville dyr i yngletiden, og informasjon om skadeforebyggende tiltak. Dette er også noe media bør bidra med, spesielt mot de artene som er særlig utsatt for myter og ubegrunnet frykt som måker, reptiler og grevlinger. Måten man omtaler disse på, både på kommuners infosider og i mediene, bør være mer positivt holdningsskapende og basert på fakta fremfor myter, avslutter Martinsen.

– annonse nede –