– annonse top –

Korken beitelag i Sørfold i Nordland har fått avslag på sin søknad om felling av gaupe.

Beitelaget søkte om fellingstillatelse på grunn av tap av sau i kommunen.

– annonse inline –

– Fylkesmannen i Nordland avslår søknad om skadefelling av gaupe i Korken beitelag, Sørfold kommune, heter det i vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland, og seksjonsleder Tore Vatne.

– Fylkesmannen vurderer at det foreligger både argumenter for å innvilge og avslå søknaden. Byrdefordelingsprinsippet sett i forhold til meldinger om store tap i år og at det ikke er skutt gaupe i dette området på mange år, taler for å legge vekt på at det er et skadepotensiale både på innmark i høst og i utmark til neste år. Påvist tap av påsett-lam på innmark viser at det er et skadepotensiale selv etter at beitesesongen i utmark er over, men samtidig er terskelen for å innvilge skadefelling høyere seint i beitesesongen siden det ofte finnes andre tilfredsstillende løsninger for å hindre tap. Hensynet til gaupebestanden på fylkesnivå tilsier en høy terskel for skadefelling i år siden registrert bestand ligger langt under bestandsmålet, heter det i konklusjonene.

– Etter en samlet vurdering, med stor vekt på føringene fra Miljødirektoratet, mener vi at argumentene for ikke å iverksette skadefelling i denne saken veier tyngre enn argumentene for å iverksette skadefelling. Vi avslår derfor søknaden om skadefelling av gaupe i Korken beitedag, sier Fylkesmannen i avslaget til beitelaget.

– annonse bottom –