Avslår søknaden

Foto: Pixabay
– annonse top –

Denne søknaden er avslått.

Statsforvalteren i Innlandet har avslått en søknad om felling av jerv.

Ifølge vedtaket ble jerven observert på et viltkamera i Gammeldalen, Tynset kommune. Kommunen ved Kristian Lund Vang søkte samme dag om skadefelling. Statsforvalteren avslo søknaden samme dag.

– annonse inline –

Ifølge Statsforvalterens vurdering er det aktuelle området der jerven ble observert et prioritert beiteområde. Det går om lag 2000 dyr på beite i området. Det ble den 20. juli dokumentert 2 lam tapt til jerv i området, et i Tynset øst sitt beitelag, og et i Austfjellet sauhamnlag.

Det ble iverksatt skadefelling som varte til og med 28. juli. Det ble ikke felt jerv under fellingsforsøket. Det er ikke gjenfunnet kadaver i senere tid. Siden det nå ikke foreligger ferske skader i området avslår Statsforvalteren søknaden om skadefelling av en jerv, da jervens tilstedeværelse i seg selv ikke er nok til å utløse tillatelse til felling, heter det i forvalterens vurdering.

I en komklusjon i samme sak gir Statsforvalteren i Innlandet avslag på søknaden om skadefelling av jerv i deler Tynset og Tolga kommuner. Statsforvalteren vil kunne vurdere situasjonen på nytt dersom nye opplysninger fra området tilsier det.

– annonse bottom –