Ap vil skyte flest mulig truede rovdyr

Illustrasjonsfoto, tidligere skutte ulver i Hedmark. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet
– annonse top –

NOAH reagerer sterkt på Arbeiderpartiets forslag om ny bestemmelse i Naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt. Dette er en ren rasering av naturmangfoldloven, i den hensikt å skyte flest mulig truede rovdyr, mener organisasjonen.

I dag har Arbeiderpartiet lagt frem et forslag om å endre naturmangfoldlovens § 18 til å inkludere «bestandsmålet» som «skal være et selvstendig kriterium for uttak av rovvilt».

– annonse inline –

– Arbeiderpartiet foreslår rett og slett å rasere naturmangfoldloven. Loven har som hovedformål at «artene og deres genetiske mangfold ivaretas» og at artene forekommer i «levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder». Arbeiderpartiet kan ikke bare føye på en bestemmelse om at rovdyr kan skytes så fort de er på bestandsmålet. Et slikt forslag er rett og slett en søknad om å gå ut av Bernkonvensjonen om artsmangfold. Man kan ikke ha som politisk mål at arter skal være truet, og samtidig påstå at man er for levedyktige bestander, sier leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen i en pressemelding.

NOAH mener at Arbeiderpartiet viser en alvorlig grad av ansvarsløshet ved å fremme dette forslaget, og appellerer nå til andre partier, inkludert regjeringspartiene, om å gjøre tiltak for å redde naturmangfoldloven.

– Arbeiderpartiet åpner opp for en farlig utrydningspolitikk som vil sette truede rovdyrs overlevelse i stor fare, og setter Norge i et svært dårlig lys internasjonalt. Regjeringen må nå be lovavdelingen vurdere forslaget til lovendring. Slik NOAH ser det, må dette forslaget være i strid med Bernkonvensjonen, og risikerer Norges deltakelse i internasjonale miljøavtaler, sier Martinsen.

NOAH peker også på at forslaget strider mot folkeopinionen i Norge:

– NOAH mener Arbeiderpartiet viser en skremmende holdning til naturmangfold – og er på kollisjonskurs med befolkningen i denne saken. En undersøkelse for NOAH fra Respons Analyse viste at 86% av Norges befolkning mener myndighetene har et ansvar for at ingen arter er truet i Norge, sier Martinsen.

– annonse bottom –