– annonse top –

NOAH – for dyrs rettigheter – anmelder jegeren som skjøt ei bjørnebinne i Engerdal i Hedmark den 1. september. Organisasjonen anmelder også rovviltnemnda i Hedmark.

I følge NOAH hadde bjørnebinna melk i spenene. Det tyder på at binna hadde årsunger.

– NOAH mener det å skyte mordyr fra ungene i ynglefredningstiden ikke bare er uetisk, men et grovt brudd på loven. NOAH anmelder både jegeren som skjøt binnen og rovviltnemnda i Hedmark, som på våren fattet vedtak om lisensfelling av brunbjørn i dette området, sier NOAH i en pressemelding.

– annonse inline –

Dyr har egenverdi

Dyrevelferdsloven slår fast at dyr har egenverdi, at det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand, og at jakt skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Naturmangfoldloven setter et grunnleggende krav om at unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres bo unngås. Også viltloven setter et krav om streng beskyttelse av ville dyr i yngletiden.

Fredet

– Bjørnen er fredet og oppført på rødlista som sterkt truet, og NOAH ser det høyst alvorlig at en binne med unger ble skutt. Nå er disse ungene overlatt til seg selv, noe som senker deres sjanser for å overleve og er en sterk påkjenning for dem. Ved å drepe moren har bjørnungene blitt hensatt i hjelpeløs tilstand – noe som er straffbart etter dyrevelferdsloven, uttaler Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Bevisst

Selv om det etter forvaltningsplan for rovdyr i Hedmark er skrevet at binner med unger er unntatt fra lisensfelling, mangler lisensfellingsvedtaket henvisning til denne begrensningen, mener NOAH. Ifølge vedtaket var nemnda bevisst på at fellingsområdet overlapper noe med binneområdet og at det forekommer binner i Engerdal kommune. Det kommer frem i vedtaket at skyting av binner var ønskelig.

– NOAH mener at det var uaktsomt av jegeren å ikke sjekke om binnen hadde unger. Men vi ser at det er like alvorlig når en offentlig myndighet legger til rette for skyting av mordyr fra sine unger. Vi mener at rovviltnemnda med dette har bidratt til at en lisensjeger har begått dyrevelferdskriminalitet og nemnden bør bære del av straffeansvaret for dette. Oppnåelse av et politisk bestemt bestandsmål for bjørn i regionen, fritar en ikke fra plikt til å følge annet lovverk, sier Martinsen. 

Anmeldelse viktig

NOAH mener en anmeldelse er viktig for å løfte frem at Norge har internasjonalt ansvar for å beskytte de truede rovdyrene, særlig i yngle- og oppveksttiden. Binnen ble skutt på lisensfelling, en jaktform som NOAH lenge har kritisert.

– NOAH forventer at vår anmeldelse blir tatt på alvor og fører til straff. Det er kritikkverdig at miljømyndighetene i det hele tatt legger opp til jakt på ville dyr som tilhører en sterkt truet art. Men når en offentlig myndighet som er ansvarlig for å beskytte de ville dyrene, aksepterer og til og med indirekte oppfordrer til, at jakten gjennomføres uten hensyn til lovens krav, er dette svært alvorlig og krever en streng reaksjon, sier Martinsen.

– annonse bottom –