– annonse top –

Miljødirektoratet mener at en nasjonalpark i Østmarka ved Oslo må omfatte vern av offentlig eid og privateid skog, og forutsetter at privateid skog innlemmes gjennom frivillig vern.

Verneverdiene i Østmarka er vurdert av Miljødirektoratet, som mener at et område på 50 til 70 kvadratkilometer ut fra gitte forutsetninger kan fylle kravene til å bli nasjonalpark.

Miljødirektoratet mener at en nasjonalpark i Østmarka vil innebære vern av skog og åpenbart berøre lokale interesser.  I regjeringserklæringen er det sagt at «lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker, men det åpnes for å ta regionale hensyn (for eksempel i Østmarka)».

– annonse inline –

Både privat og offentlig vern

Erklæringen oppgir et mål om å «verne 10 prosent av skogen gjennom både privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer». Miljødirektoratet anbefaler derfor at vern av privateid skog i Østmarka skjer gjennom frivillig vern.

Det er opp til Klima- og miljødepartementet å ta stilling til videre prosess. Opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka vil i alle tilfeller innebære en verneprosess med involvering av berørte interesser før et vernevedtak eventuelt fattes av Kongen i statsråd.

I Østmarka er det relativt mye gammel skog. Kombinert med et kupert terreng gir det et variert skoglandskap som bidrar til et rikt naturmangfold. Det finnes blant annet leveområder for en rekke rødlistede insekter knyttet til råtnende skog.

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om en vurdering av grunnlaget for å starte en verneplanprosess med sikte på å opprette en nasjonalpark i Østmarka.

Med bakgrunn i dette har Fylkesmannen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Miljødirektoratet innhentet og sammenfattet et kunnskapsgrunnlag. Fylkesmannen har i denne sammenheng vurdert alt areal innenfor markalovens virkeområde i Østmarka.

Departementet må konkludere

Miljødirektoratet har nå levert sine vurderinger til departementet og konkluderer med at

  • Et område på 50-70 km2 av Østmarka kan fylle kravene til vern som nasjonalpark.
  • De øvrige områdene som er vurdert i Fylkesmannens rapport har for stor påvirkning av hogst og for store innslag av tyngre tekniske inngrep.
  • En eventuell videre prosess bør baseres på omgjøring av dagens naturreservater til nasjonalpark, vern av offentlig eid grunn og eventuelt frivillig skogvern.

Direktoratet mener at det er flotte og viktige naturverdier i Østmarka, men også en del inngrep. Naturmangfoldloven stiller strenge krav til hvor store inngrep som kan tillates i en nasjonalpark.

Større naturområde

En nasjonalpark må ifølge naturmangfoldloven være et større naturområde som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep. 

I området som etter Miljødirektoratets vurdering fyller kravene til nasjonalparker finnes det også noen tekniske inngrep, bl.a. veier og demninger. Tilbakeføring av disse må inngå i videre vurderinger og vil påvirke størrelsen på aktuelt areal for en ny nasjonalpark på Oslos dørstokk.

– annonse bottom –
KildeMiljødirektoratet