Amatørjegere skjøt 77 gauper

Foto: Istockphoto
– annonse top –

Norske hobbyjegere har til sammen plaffet ned 77 voksne gauper i løpet av vinteren.

– annonse inline –

I følge Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble totalt 77 gauper av en kvote på 121 dyr plaffet ned i løpet av årets kvotejakt på gaupe. Antall felte gauper økte kraftig fra 2007 til 2011, men de to siste årene har fellingstallene stabilisert seg. Antall familiegrupper er redusert de siste tre årene og nærmer seg det nasjonale fastsatte bestandsmålet på 65.

Effektiv nedslakting
– Dette viser at kvotejakten, som er en ordinær jakt på et bestemt antall individer, er et effektivt virkemiddel for å regulere bestanden av gaupe, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i DN.

Kvotejakten er ikke bare et bestandsregulerende virkemiddel. Formålet er også å redusere og forhindre skader, heter det. I region 2-4, 6 og 8 fastsatte de regionale rovviltnemndene kvoter for jakt på gaupe. Miljøverndepartementet fastsatte de endelige kvotene i region 3 og 6 etter at kvotene ble påklaget. I region 5 og 7 fastsatte DN kvotene etter anmodning fra rovviltnemndene. Det ble åpnet for å felle 121 gauper fra 1. februar. Inntil 71 av disse kunne være voksne hunngauper. Da kvotejakten ble avsluttet 31. mars, var altså 77 dyr felt. 27 av dem var voksne hunner.

I region 6 og 8 ble under halvparten av kvoten felt. I region 2 ble hunndyrkvoten fylt før totalkvoten. I region 7 Nordland ble jakta stoppet etter at to hunngauper ble skutt i starten av jakta. I områdene med kvotefri jakt nord i Nordland er det skutt tre gauper, derav to voksne hunndyr.

23 familiegrupper utryddet
Høye uttak av gaupe i Norge siden 2009 har medført at bestanden er på vei ned fra 92 familiegrupper i 2009 til 69 familiegrupper før jakt i 2012. Nedgangen i bestanden skyldes i hovedsak høye uttak i samme periode.

Trolig ytterligere reduksjon i 2014
Effektene av årets jakt vil ikke vises før i mai 2014. Da rapporterer Rovdata inn hvor mange familiegrupper vi har i Norge, bestandsestimat og bestandsutvikling av gaupe. Effektene av fjorårets jakt vil vises ved Rovdatas rapportering i mai inneværende år

– annonse bottom –