Advarer mot «genetisk eksperiment» for villreinstammen i Nordfjella

villrein simle kalv
Bildet er tatt av Arne Nyaas fra Pixabay
– annonse top –

Enkelte krefter tar til orde for å bruke simler fra tamrein for å reetablere villreinstammen i Nordfjella.

Det går fram av et innlegg i Nationen, skrevet av leder og nestleder i Villreinnemnda for Nordfjella, Raudfjell og Fjellheimen.

– annonse inline –

Det skal i følge innlegget fra pensjonert veterinær Kåre Rudningen fra Lærdal som i en kronikk taler varmt for å bruke simler fra tamreindrift og bukk fra Nordfjella, «i et slags genetisk eksperiment», som forfatterne skriver. Et av argumentene er å gjøre dyrene «spakere».

Det er en kjent sak at det i deler av Sør-Norge faktisk er forvillet tamrein mange reinjegere jakter på. Debatten går nå på om man skal la naturlig spredning fra andre områder bidra til å reetablere villreinsammen i Nordjella, som ble utrensket som en del av arbeidet med å stoppe skrantesyke.

Lederne i villreinområdene sier i sitt innlegg i Nationen at de ikke ønsker å redusere den opprinnelige og stedegne villreinstammen.

– Vi ønsker ikkje å redusere det opphavelege og stadeigne, og er grunnleggande ueinige i at menneska skal freiste å avle seg fram til sokalla betre tilpassa rein. Oppdrett høyrer ikkje heime i viltforvaltning, det høyrer heime i landbruket. Villrein skal være tilpassa naturen dei lever i, ikkje til mennesket sitt ynskje om overforbruk av natur.

– Villreinnemnda sitt langsiktige mål er å gjenskape Nordfjella villreinområde som eit heilskapleg villreinområde, med ei felles stamme. Slik kan me halda fram med å sjå på villreinen som ein viltart, forvalta i det Nasjonale Villreinområdet Nordfjella, og som ein arealmessig og genetisk naturleg del av den sørlege europeiske villreinregionen, skriver de to.

Innlegget i Nationen

– annonse bottom –