– annonse top –

Petroleumstilsynet advarer mot uidentifiserte droner eller luftfartøy i nærheten av innretninger i Nordsjøen.

– Operatørselskap på norsk kontinentalsokkel har den siste tiden varslet om flere observasjoner av uidentifiserte droner eller luftfartøy i nærheten av offshoreinnretninger. Petroleumstilsynet oppfordrer til økt årvåkenhet fra alle operatører og redere på norsk sokkel.

- artikkel innside -

Advarselen har gått til Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Luftfartstilsynet,

Offshore Norge og Norges Rederiforbund, der det advares mot at uidentifiserte luftfartøy kan innebære økt risiko innenfor blant annet helikoptertrafikk og SAR-helikopter, tennkildekontroll, fallende gjenstander, kollisjon med innretning og bevisste anslag.

Tilsynet viser til rammeforskriften om varsling og melding i forbindelse med inntrenging i sikkerhetssoner, som skal varsles og meldes til dem.

De beskriver en sikkerhetssone slik: Et geografisk avgrenset område med forbud mot eller begrensninger med hensyn til opphold, gjennomfart eller operasjoner av uvedkommende fartøy, deriblant også luftfartøy.

– Det er sikkerhetssone rundt alle plattformene på norsk sokkel. Sikkerhetssonen har vanligvis en utstrekning på 500 meter rundt innretningen og fra havbunnen opp til 500 meter over innretningens høyeste punkt , opplyser tilsynet.

– artikkel nede –