– annonse top –

Miljødirektoratet betalte ut 92 millioner kroner i erstatning for tap av tamrein til rovdyr.

I reindriftsåret 2019/2020 ble det betalt ut slike erstatninger for 19.356 tamrein. Det er en økning på 1.529 dyr fra året før.

– Tapene av tamrein har variert en del de siste ti årene. I år ser vi en oppgang i antall erstattede dyr sammenlignet med forrige reindriftsår, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– annonse inline –

Selv om det ble erstattet flere tamrein i 2019/2020 enn reindriftsåret før, er det er ingen tydelig trend i utviklingen av erstatninger for rovviltskader på tamrein, heter det. De siste ti årene har det årlig blitt erstattet i underkant av 20.000 reinsdyr. Tapene og erstatningene er størst i Finnmark, særlig i Vest-Finnmark.

95,6 prosent ikke dokumentert

De tre siste årene har kongeørn ifølge Miljødirektoratet tatt flest tamrein, fulgt av jerv og gaupe. Kun 4,4 prosent av all tamrein som er erstattet som tapt til rovvilt, er bevist gjennom undersøkelser gjennomført av Statens naturoppsyn. Det er statsforvalteren som vurdere hvor mye som skal erstattes utover påviste tap. Statsforvalteren skal også vurdere hvordan de tapte dyra skal fordeles på de ulike rovviltartene.

Flere faktorer

Miljødirektoratet melder at det i vurderingen inngår flere faktorer, blant annet kunnskap om bestandene av rovvilt i ulike områder. Til forskjell fra gaupe og jerv, der forvaltningen har kunnskap om hvor mye tamrein som jerv og gaupe tar, vet man foreløpig mindre om hva som påvirker tap som skyldes kongeørn og i hvor stor grad rein tapes til kongeørn.

Skal forske

Miljødirektoratet har jobbet med å etablere et forskningsprosjekt i Troms eller Finnmark for å øke kunnskapsnivået om kongeørn som tapsårsak på tamrein. Både Sametinget, rovviltnemnda i Troms og Finnmark (region 8) og NRL (Norske reindriftsamers landsforbund) har etterlyst mer kunnskap om dette, og har deltatt i prosessen med å utforme dette prosjektet.

– Forskningsprosjektet er lyst ut og midler er satt av til å få mer kunnskap om tap av tamrein forårsaket av kongeørn, så det jobbes fortsatt for å få dette på plass, sier Hambro. – Vi har pågående tilsvarende forskning knyttet til tap av sau til kongeørn, som er med på å bidra med viktig kunnskap.

– annonse bottom –
Forrige artikkelNye regler for laksefiske
Neste artikkelAlle fjørfe må under tak