90 dager fengsel for felling av fjellrev

fjellrev
Foto: Jason Roberts

Økokrim melder at en jeger er dømt til fengsel i 90 dager for å ha skutt utrydningstruet fjellrev. Mannen har anket dommen til Høyesterett.

I følge en melding fra Økokrim er fjellrev er i Artsdatabankens rødliste av 2015 og kategorisert som «kritisk truet».

– annonse artikkel –

Jegeren, en mann i 40-årene, skjøt en fjellrev og ble i Gulating lagmannsrett dømt for overtredelse av straffeloven § 240, for «grovt uaktsomt å ha minsket en naturlig bestand av fredede organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse».

Mannen ble dømt til 90 dager ubetinget fengsel. I tillegg ble han fradømt retten til å jakte i tre år. Rifle og fjellrev ble inndratt. Et mindretall på to meddommere mente at tiltalte var å bebreide, men at han ikke opptrådte grovt uaktsom. De mente derfor han i stedet skulle domfelles for overtredelse av naturmangfoldloven § 75.

Jegers aktsomhet

Fjellreven hadde gått i en fangstbås som mannen hadde satt opp. Gjennom en luke i båsen, så han at det lå en hvit rev i båsen, men han forklarte at han ikke kunne se reven så godt fordi den lå sammenkrøllet i den ene enden av båsen. Han forklarte videre at han var sikker på at det var en albinorødrev, som han hadde hørt var i området. Han var overbevist om at det ikke fantes fjellrev så langt sør i landet som i Rogaland.

Lagmannsrettens flertall la til grunn at beslutningen om å skyte reven uten sikker identifisering var svært klanderverdig. De la vekt på at fjellreven befant seg i en fangstbås slik at tiltalte hadde god tid og full anledning til å undersøke reven nærmere før han valgte å skyte den. Det at fangstboksen var satt ut nettopp for å fange rødrev skjerper tiltaltes aktsomhetsplikt ytterligere, melder Økokrim.

Fangstbåsen var plassert i nærheten av tiltaltes bolig. Han kunne i denne situasjonen gått hjem og hentet en lykt for å se reven bedre. Han kunne også ha søkt på internett eller ringt mer erfarne jegere for å danne seg et forsvarlig vurderingsgrunnlag.

Lagmannsrettens flertall finner at det er grunnlag for sterk bebreidelse når tiltalte i denne situasjonen befant seg ved fangstboksen i 20 til 30 minutter før han skjøt reven uten å foreta seg noe for å undersøke reven nærmere. I stedet valgte han heller å bruke denne tiden på å la hunden lukte på området slik at den skulle bli kjent med lukten av levende rev.

Politiadvokat Ida Sletsjøe er fornøyd med lagmannsrettens vurdering av jegerens aktsomhet.

– Når en jeger skyter feil art, skjer det ofte fordi dyret er i bevegelse og jegeren ikke har tid til å gjøre en grundig vurdering. Denne saken er spesiell nettopp fordi tiltalte hadde så god tid, hadde dyret fanget og hadde alle muligheter til å undersøke nærmere, sier hun.

Jegers plikter

Lagmannsrettens flertall uttalte følgende om jegers plikter:

«Lagmannsrettens flertall bemerker at i utgangspunktet er alle dyr fredet (speilvendingsprinsippet), og jakt er bare tillatt når det følger av lov, jf. naturmangfoldloven § 15 første ledd. Det følger av dette at det stilles krav til jegere om å kunne identifisere de artene de jakter på. Jegere må vite hvilke forvekslingsarter som foreligger og kjennetegnene på forvekslingsartene. Dersom jegeren ikke er i stand til å foreta en sikker identifisering skal jegeren avstå fra å felle dyret. Dette viser at det stilles høye krav til jegerens aktsomhet. Jegeren må skaffe seg et forsvarlig grunnlag for å vurdere hvilken art han står overfor før han velger å skyte. Det har ikke tiltalte gjort i dette tilfellet».

Om lagmannsrettens uttalelse sier politiadvokat Ida Sletsjøe følgende:

– Uttalelsene fra lagmannsretten om jegers plikter er viktige og at det er nærliggende at disse kan få overføringsverdi også i andre saker om ulovlig jakt.

– annonse nede –