– annonse top –

Statens naturoppsyn (SNO) har så langt i år anmeldt rundt 70 snøskuterkjørere for ulovlig kjøring i utmark.

Vinteren og våren er den mest sårbare tiden for ville dyr og fugler, og SNO oppfordrer derfor alle som kjører snøskuter til å sette seg inn i reglene for motorferdsel i utmark.

- artikkel innside -

Mange tror at snøskuterkjøring ikke gjør skade på naturen ettersom sporene smelter bort med snøen, men ifølge direktør i SNO, Morten Kjørstad, fører skutere til at det blir færre steder for vilt å leve uforstyrret. Summen av all skuterferdsel til sammen, både lovlig og ulovlig, påvirker mange dyrearter negativt om våren, ikke minst rein og fjellrev.

Unødvendige forstyrrelser i yngletiden stresser dyrene, får dem til å bruke mer energi enn nødvendig og gir dem dårligere kondisjon. Derfor kan forstyrrelser utgjøre en stor miljøbelastning på fugle- og dyreliv. En av fem kontroller fører til anmeldelse, og SNO har gjennomført over 300 kontroller av motorferdsel i utmark så langt i år.

Hovedregelen i motorferdselloven er at motorferdsel i utmark er forbudt, med mindre kjøringen omfattes av unntakene i loven eller at det er gitt spesielle tillatelser. All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

SNO oppfordrer alle som kjører snøskuter til å sette seg inn i reglene for motorferdsel i utmark, og Miljødirektoratet reagerer på miljøkriminalitet gjennom ulike tiltak og sanksjoner. For å unngå forstyrrelse av sårbart dyre- og fugleliv, er det viktig at alle som ferdes i naturen tar hensyn og viser aktsomhet.

Hittil i 2023 har SNO anmeldt ca. 70 snøskuterkjørere for ulovlig kjøring i utmark. Foto: SNO/ Miljødirektoratet
– artikkel nede –