Slaktet nok en norsk ulvefamilie

ulv
Foto: Istockphoto
– annonse top –

02.04.2013 Den norske stats ulvejegere skal forsøke å utrydde den nylig etablerte ulvefamilien i Rendalen i Hedmark fylke.

– annonse inline –

Det er Direktoratet for naturforvaltning som 3. mars 2013 har gitt bødlene i Statens naturoppsyn i oppgave å felle to ulver i Rendalen kommune i Hedmark fylke. Det dreier seg om et par som nylig har etablert seg på utsiden av ulvesonen, i det såkalte Fuggdalen-reviret.

Rovviltnemndene for Østfold, Oslo og Akershus samt Hedmark har myndighet til å beslutte at ulv skal felles på lisens. De åpnet for såkalt lisensfelling av to ulver i dette området i perioden 16. – 28. mars, uten at de lyktes i å utrydde den flotte ulvefamilien.

Hvis lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal DN vurdere behovet for ekstraordinære uttak. Det skjer i henhold til rovviltforliket av 2011, som Arbeiderpartiet motvillig gikk imot, men som Senterpartiet tvang igjennom i Stortinget.

Vil ikke ta vare på husdyrene sine
– Paret har etablert revir utenfor ulvesonen, i et område som i nord grenser mot viktige beiteområder for sau. Potensialet for skader på sau i kommende beitesesong er hovedårsaken til at vi nå gir fellingstillatelse i området, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i DN.

Det er et gjentagende problem at sauebønder i disse områdene i en årrekke ikke har vært villige til å passe på husdyrene sine. Dermed blir sauene, som gjennom lang tids avl har mistet sin naturlige redsel for rovdyr, et lett bytte for rovdyr.

I følge direktoratet vedtok Stortinget i 2004 et nasjonalt bestandsmål på tre årlige valpekull av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen). I henhold til dagens bestandsmål skal alle disse revirene i sin helhet ligge i Norge. Etter rovviltforliket av 2011 ble det bestemt at det skal samarbeides tettere med Sverige om fordeling av ulv i grenserevir. Inntil det foreligger en avtale med Sverige ligger dagens bestandsmål fast.

Bestandsmålet nådd
Foreløpige konklusjoner fra vinteren 2012/2013 tilsier at bestandsmålet er nådd for 2012 med valpekull i revirene Slettås, Julussa og Letjenna. Alle ligger øst for Glomma, sentralt i Hedmark. Bestandsmålet ble også nådd i 2010 og 2011.

– Den vedtatte politikken tilsier at terskelen for å iverksette felling av etablerte par eller familiegrupper utenfor ulvesonen da vil være lav. Dette er i tråd med prinsippet om en arealdifferensiert forvaltning, der ulike tiltak er aktuelle i ulike områder, sier Svarte.

Statens naturoppsyn (SNO) vil gjennomføre forsøket på å felle ulvene.

Allerede for få ulv i Norge
Grunnleggende forskning viser at det allerede er for få ulv i Norge til at bestanden kan utvikle seg med en god og bærekraftig genetisk variasjon. Det lave antall ulv som tillates i Norge fører derfor til innavl i den norske bestanden av ulv. Resultatet vil være at den norske ulvebestanden over tid får innavlsproblemer. Det betyr at ulvebestanden får dårligere tilpassningsevne for å overleve i norsk natur – og vil dermed bli genetisk utryddet over tid. Det er på grunn av at avkommet for reduserte evner til å overleve. Innavl medfører også at sykdommer overføres fra voksne ulver til ulveungene, som blir født med defekter eller sykdommer som gjør at individenes evne til å overleve i naturen svekkes.

Siste: De to ulvene ble skutt og drept samme ettermiddag som tillatelse ble gitt fra Direktoratet for naturforvaltning.

– annonse bottom –