400.000 nordmenn har en spesiell holdning til illegale ulvedrap

Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

Mer enn 400.000 nordmenn mener at det er fullstendig akseptabelt å skyte ulv ulovlig.

En undersøkelse fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at 7,8 prosent nordmenn mener at det er fullstendig akseptabelt å skyte ulv ulovlig. Med en befolkning på 5.372.355 i Norge første kvartal 2020, tilsvarer det drøyt 419.000 personer.

3.000 personer deltok i en undersøkelse i regi av forskere ved Norsk institutt for naturforskling. Resultatet av undersøkelsen er publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift, under tittelen Loven øst for Glomma.

– annonse inline –

Flere med positive holdninger

NINA-forskningen viser at det et stort flertall av befolkningen har langt mer positive holdninger til ulven. Basert på undersøkelsen, mener instituttet at ulovlig jakt på ulv har mest støtte blant folk som er skeptiske til klimaendringer og lav tillit til organisasjoner som jobber for å bevare naturen.

49 prosent av de som svarte i undersøkelsen mener at det er fullstendig uakseptabelt å skyte ulv ulovlig. Undersøkelsen viser også at det i deler av samfunnet er svært lav troverdighet til naturforvaltningen, og særlig knyttet til rovdyrforvaltningen.

Halvparten drepes ulovlig

Ulovlig avliving av ulv er et av elementene i konflikten, og ulveforskere har tidligere beregnet at vel halvparten av dødsfallene i den skandinaviske populasjonen av ulv skyldes ulovlig jakt. NINA-forskerne Olve Krange og Ketil Skogen spurte et representativt utvalg av nordmenn om de mener at det er akseptabelt å skyte ulv ulovlig, skriver NINA på sin hjemmeside.

– Kort oppsummert kan vi si at tilbøyeligheten til å akseptere ulovlig ulvejakt har sammenheng med alder, størrelse på eget bosted og generelle motstandsholdninger – som motstand mot innvandring, klimaskepsis, mistro til formell kompetanse og lav tillit til organisasjoner som arbeider med miljø- og natursyn. Om man er jeger, eller har ulv i området der man bor, spiller mindre rolle, sier Krange.

Flertall mot ulovlige ulvedrap

Undersøkelsen viser at 67 prosent av befolkningen mener det er enten fullstendig uakseptabelt med ulovlig skyting av ulv i Norge, eller nesten uakseptabelt. De to gruppene som er mest tilbøyelig til å akseptere ulovlig skyting av ulv, de som i større eller mindre grad aksepterer at ulv skytes ulovlig. representerer til sammen 16 prosent av befolkningen.

– Relativt få finner handlingen fullstendig akseptabel, men det er en betydelig gruppe som har svart mellom de to ytterpunktene. En mulig tolkning er at disse mener det avhenger av situasjonen lovbruddet skjer i, om det er akseptabelt eller ikke, skriver NINA.

Liten forbindelse til jegere

Samtidig vises det til en svak sammenheng mellom det å akseptere ulovlig skyting av ulv, og det å ha ulv nær eget bosted eller selv være jeger.

– Ved nærmere ettertanke er ikke funnet særlig overraskende. Det finnes mer enn 500.000 registrerte jegere her i landet. Et klart flertall av dem er menn, men ellers er jegere en gruppe av svært ulike folk. Vi ser derimot at andelen som kan akseptere ulovlig jakt på ulv synker jo større sted de bor på, med klart signifikant effekt. Det samme gjelder alder og utdanning, sier Skogen.

Forskerne satte seg mål om å studere hvor mange, og i hvilke deler av landet, som støtter slike lovbrudd.

– Vi finner klart større tilbøyelighet for aksept i de delene av befolkningen som også på andre områder stiller seg kritiske til samfunnsutviklingen. Selve lovbruddet, å skyte ulv uten tillatelse fra myndighetene, må sees som handlinger med sterke politiske overtoner. Og det er trolig nettopp det politiske innholdet som gir slike ulovlige handlinger legitimitet, i noen befolkningsgrupper. Dette handler neppe om en generell tilslutning til lovbrudd, sier Krange.

– annonse bottom –