29.3 millioner kroner til saue- og reineiere

Foto: Thor-Ivar Guldberg

I Trøndelag er det sluttbehandlet 314 søknader om erstatning for tap av rein eller sau til fredet rovvilt i 2020.

I alt ble det utbetalt 29.3 millioner kroner til saue- og reineiere for tap av dyr til fredet rovvilt, melder Statsforvalteren i Trøndelag.

– annonse artikkel –

Statsforvalteren i Trøndelag mottok 251 søknader om erstatning for sau og 63 søknader om erstatning for tap av tamrein for 2020. Antall søknader for sau er 51 færre enn i 2019, mens antall erstatningssøknader for rein er stabilt.

Dette er en kort oppsummering av relevante tall for Trøndelag 2020. Tallene som presenteres er ikke endelige, men gir et godt bilde for 2020. Tallene kan bli noe justert dersom behandling av klager på vedtak gir endringer i antall dyr det gis erstatning for.

Trøndelag hadde om lag 25 000 tamrein 1. april 2019, og våren 2019 er det oppgitt at i overkant av 18 000 reinkalv ble født. Det totale antall tapte rein i Trøndelag i reindriftsåret 2019/2020 var 8529 dyr. Av disse oppgis 7852 som tapt til fredet rovvilt. Til sammenligning ble totalt 7840 rein meldt tapt i reindriftsåret 2018/2019.

Reineierne har fått utbetalt 17.4 millioner kroner i erstatning for rein tapt til fredet rovvilt i 2020. Det er erstattet 90 okserein, 2521 kalv og 914 simler for reindriftsåret 2019/2020. Dette tilsvarer 29 prosent av oksene, 41 prosent av kalv og 69 prosent av simlene som ble søkt erstattet. (I snitt 45 prosent). Fire prosent av de erstattede rein er påvist drept av fredet rovvilt (tabell 1).

Flest rein erstattes som tapt til jerv (42 prosent), deretter gaupe (26 prosent), kongeørn (17 prosent), ukjent fredet rovvilt (9 prosent), bjørn (5 prosent), og ulv (3 prosent).

‘Ukjent fredet rovvilt’ er en kategori som Statens Naturoppsyn og Statsforvalteren bruker når vi antar at fredet rovvilt er skadevolder, men ikke sikkert kan stadfeste hvilken rovviltart som er skadevolder.

– annonse nede –