25 nye vernede skogområder viktig for stort antall arter

vern skog illustrasjon
– annonse top –

Regjeringen har besluttet å verne 25 nye skogområder i sju fylker som får betydning for et stort antall truede arter.

– Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. Hundrevis av insektarter og sopparter, og enkelte fugler, er for eksempel avhengige av død ved og gammel skog. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

14 av de nye verneområder ligger i Troms og eies av Statskog SF. De øvrige områdene er frivillig vern av privateid skog.  Totalt er det vernet om lag 117 km2 nytt verneareal, hvor ca. 63 km2 er produktiv skog.

– annonse inline –

Frodig gråorskog med strutseving. Fra Pihkahistamaelva naturreservat i Nordreisa kommune, Troms fylke. Foto: Jon T. Klepsland.

Verner i statens skoger

Det er bred politisk enighet om at offentlig eid skog bør brukes aktivt i skogvernet. I desember 2015 ba Stortinget regjeringen gjennomgå Statskog eiendommer og legge til rette for at verneverdig skog kan vernes etter naturmangfoldloven.

– Viktig verneverdig skog som eies av Statskog, skal bidra til at vi når målet om vern av 10 prosent av skogen i Norge. Det er derfor svært positivt at vi nå får på plass disse 14 viktige verneområdene i Troms, understreker Elvestuen.

Et av skogområdene som vernes i Troms betyr at Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy kommune på Senja utvides.

Stor interesse for frivillig skogvern

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er om lag 450 skogområder blitt vernet i arbeidet med frivillig skogvern. I det nye vedtaket vernes 11 privateide områder ved frivillig vern. Interessen for frivillig skogvern er stor, og mange områder er i prosess med sikte på ytterligere skogvern senere i år og de kommende årene.

–  Jeg setter stor pris på at mange private skogeiere tilbyr frivillig vern. Samarbeidet om frivillig skogvern er svært viktig for å sikre mangfoldet i norsk skognatur, sier statsråd Elvestuen.

Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet. Dagens vernevedtak er et skritt mot dette målet. Til nå er det vernet nær 3,4 prosent av den produktive skogen i landet, og noe over 4,6 prosent av det samlede skogarealet.

Nasjonale og internasjonale mål

I tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern, vil vernevedtaket bidra til å oppnå særlig følgende to nasjonal mål for naturmangfold: 

 • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
 • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Vernevedtaket vil også bidra til oppfylling av internasjonale mål, blant annet målet i FN-konvensjonen om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold.

Sterkt økt innsats for skogvern

Regjeringen har på sine fem første år bevilget 1953 millioner kroner til skogvern. Satsingen på skogvern er dermed mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. I år er bevilgningen til skogvern rekordhøy på 464 millioner kroner.

Disse 25 skogområdene er nå vernet

 1. Laksejuv naturreservat i Krødsherad kommune, Buskerud fylke
 2. Orkerødskogen naturreservat i Moss kommune, Østfold fylke
 3. Vinstradalen naturreservat i Nord-Fron kommune, Oppland fylke
 4. Rodeholene naturreservat i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke
 5. Breisete naturreservat i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke
 6. Etterseterbekken naturreservat i Vefsn kommune, Nordland fylke
 7. Eidvatnet naturreservat (utvidelse) i Bindal kommune, Nordland fylke
 8. Oksbåslia naturreservat i Bindal kommune, Nordland fylke
 9. Lundsneset naturreservat (utvidelse) i Aremark og Halden kommuner, Østfold fylke.
 10. Paradiskollen naturreservat i Lunner kommune, Oppland fylke
 11. Prekestolen og Ryggevanna naturreservat (utvidelse) i Nittedal og Gjerdrum kommuner, Akershus fylke
 12. Njemenjáikojohka naturreservat i Kvænangen kommune, Troms fylke
 13. Oksfjorddalen naturreservat i Nordreisa kommune, Troms fylke
 14. Lindovara naturreservat i Nordreisa kommune, Troms fylke
 15. Pihkahistamaelva naturreservat i Nordreisa kommune, Troms fylke
 16. Gearpmesorda naturreservat i Nordreisa kommune, Troms fylke
 17. Skardet naturreservat i Balsfjord kommune, Troms fylke
 18. Heggedalen naturreservat i Lenvik kommune, Troms fylke
 19. Tverrelvdalen naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
 20. Revelva naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
 21. Skjelbekken naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
 22. Brennskoglia naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
 23. Sanddalen naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
 24. Grønlia naturreservat i Bardu kommune, Troms fylke
 25. Ånderdalen nasjonalpark (utvidelse) i Tranøy kommune, Troms fylke
– annonse bottom –