søndag, juli 3, 2022
No menu items!
More

  20 millioner til kommuner med ulverevir

  ulv flokk jakt snø villmark ulvejakt
  Foto: iStock
  – annonse top –

  Kommuner med ulverevir får i løpet av året hver sin del et en pott på 20 millioner kroner til næringsutvikling, tjenestetilbud og andre tiltak lokalt.

  En egen støtteording med betingelser for slike tilskudd trådte i kraft 1. juli 2017.

  For resten av året er det satt av 20 millioner kroner til næringsutvikling, tjenestetilbud og andre tiltak i kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold som har ulverevir.

  – annonse inline –

  – Denne nye ordningen gir kommuner med ulverevir midler til ny næringsutvikling, tjenestetilbud eller andre tiltak som er relatert til ulv. Kommunene bestemmer selv hvordan midlene skal brukes. Slik kan kommunene selv finne gode løsninger for egne innbyggere, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

  Klima- og miljødepartementet har laget regler for ordningen, som trådte i kraft 1. juli 2017. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å iverksette ordningen raskt.

  Ordningen gjelder for kommuner i fylkene Hedmark, Akershus og Østfold som har ett eller flere ulverevir. Pengene vil bli fordelt likt mellom kommunene som har ulverevir, basert på Rovdatas informasjon om revir i endelig bestandsrapport som presenteres 1. juni hvert år.

  Variasjoner i antall ulverevir, og fordelingen av disse, avgjør hvor mange kommuner som det enkelte år blir berørt av ulverevir, og vil sammen med de årlige budsjettvedtakene i Stortinget bestemme størrelsen på tilskuddet kommunene vil motta. I år er det satt av 20 millioner kroner til ordningen, og det er Miljødirektoratet som fordeler pengene til kommunene.

  – Mange har etterspurt en slik ordning, og jeg er glad for at ordningen nå har kommet på plass, sier Helgesen.

  Gjennom denne tilskuddsordningen følger regjeringen opp det Stortinget har bestemt. I forbindelse med behandling av Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur, jf. Innst. 330 S (2015-2016) ba Stortinget regjeringen om å utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen, samt vurdere mulige ordninger for penger til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen.

  Slik er reglene som fastsetter tilskuddene til kommuner med ulverevir i de aktuelle fylkene:

  «Tilskuddsregelverk knyttet til kapittel 1420 post 65

  Regler om tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

  Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 27. juni 2017 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak.

  § 1 Formål Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir.

  § 2 Hvem kan tildeles tilskudd Ordningen gjelder for kommuner innenfor fylkene Hedmark, Akershus og Østfold som har ett eller flere ulverevir per 1. juni i inneværende år. Tilskuddet fordeles likt på kommunene.

  § 3 Hva kan tilskuddet benyttes til Kommunene skal disponere tilskuddet videre på tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med forskriften. Kommunene skal selv beslutte hvilke konfliktreduserende tiltak som skal finansieres. Kommunen står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastning av å ha et ulverevir i kommunen.

  § 4 Rapportering og oppfølging Kommuner som tildeles tilskudd, skal innen 1. mars 2018 rapportere til Miljødirektoratet hvordan tilskuddet er brukt og i hvilken grad bruken har bidratt til måloppnåelse. Miljødirektoratet evaluerer tilskuddsordningen årlig.

  § 5 Ikrafttredelse Regelverket trer i kraft 1. juli 2017.»

  – annonse bottom –