10 brunbjørn måtte bøte med livet

brunbjørn bjørn
Foto: Istockphoto
– annonse top –

Til sammen måtte 10 individer av den norske bestanden av brunbjørn bøte med livet i løpet av 2015-sesongen.

Det er flere årsaker til at så mange brunbjørner hadde gått tapt da lisensfellingsperioden var over den 15. oktober 2015: Skadefelling, lisensfelling og felling på grunn av andre årsaker.

– annonse inline –

På tross av at Stortinget har satt et bestandsmål for bjørn på 13 årlige ungekull, det i 2014 bare født seks kull. Det viser opplysninger fra Rovdata. Likevel er det i år iverksatt fellingstillatelser og åpnet for lisensfelling på et begrenset antall bjørner. Målet har vært å forebygge eller stanse pågående skade på husdyr og tamrein.

Lisensfellingsperioden for bjørn gikk ut i går 15. oktober. Siden oppstart 21. august er to bjørner skutt som del av lisensfellingen, begge i Finnmark. Den samlede kvoten var på tolv bjørner etter utvidelse av kvoten.

I tillegg har åtte bjørner blitt felt hittil i år på annet grunnlag. Seks ble felt etter vedtak om skadefelling, en ble felt i nødverge og en bjørn ble avlivet fordi den oppholdt seg mye nær mennesker og ikke viste normal skyhet for mennesker.

Alle bjørner er skutt utenfor forvaltningsområder for bjørn med unntak av to. Åtte av de ti felte bjørnene var hannbjørner. I Norge ble det påvist 136 bjørner i 2014: 54 binner og 82 hanner i følge DNA-analyser

– Lisensfelling og skadefelling gjøres med noen få unntak utenfor forvaltningsområdet for bjørn. Dette rammer stort sett unge hannbjørner og har liten betydning for bestandens utvikling. Samtidig er det disse bjørnene som forårsaker mest skade i prioriterte beiteområder, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Lisensfelling
Lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for regulering av bjørnebestanden. Da bestandsmålet ikke er nådd i år er det kun åpnet for lisensfelling utenfor forvaltningsområder for bjørn. Her kan alle som er registrert som lisensjeger delta. I år ble det felt en bjørn i Tana kommune og en i Sør-Varanger kommune.

– Hovedårsaken til at det er felt få bjørner på lisensfelling er at det er få bjørner å jakte på utenfor forvaltningsområdene for bjørn. Det er også slik at mange norske bjørnejegere foretrekker å jakte i Sverige, som har en langt større bestand, sier Hambro.

 

[box style=»4″]

FELLING AV BJØRN

  • Lisensfelling: Skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i viltloven § 12. Kvoten er fastsatt av offentlig myndighet, og det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta.
  • Skadefelling: Skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, punkt b.
  • Forvaltningsområder for rovvilt er de avgrensede områder satt av de regionale rovviltnemndene hvor det nasjonale bestandsmålet for arten skal oppnås. Prioriterte beiteområder er de områdene som ligger utenfor forvaltningsområder for rovvilt.

Kilde: Miljødirektoratet

[/box]

 

– annonse bottom –